Pakkuge huvirühmadele ja laiemale üldsusele usaldusväärset teavet:

  • kliimamuutuse võimaliku mõju ja haavatavuse,
  • kohanemise ja leevendamisega seotud valikute ning vahendite,
  • häid tavasid kirjeldavate näidete,
  • kohanemise, leevendamise ja olemasolevate poliitikavahendite vaheliste võimalike koostoimete ja kompromisside kohta.

Asjaomaste huvirühmade väljaselgitamise abil saate kindlaks teha, kui palju nemad saavad seda teemat mõjutada ja kuidas neid kaasata.

Hoolitsege selle eest, et:

  • kogute kokku kõik asjaomased teabeallikad,
  • parandate arusaadava ja kasuliku teabe kättesaadavust,
  • teete kindlaks käsitlusviisid ja meetodid teadmistelünkade täitmiseks (nagu teises etapis kirjeldatud haavatavuse hindamine piirkondlikul ja kohalikul tasandil),
  • tagate rahalised vahendid ja kogute kokku rahastamisvõimalused.

Pidage meeles ka seda, et enamasti tuleb teha piiriülest koostööd.

Oma poliitiliste otsustega saate kliimamuutuse teema olemasolevatesse planeeringutesse lõimida poliitikavahendite kaudu (nt maksu- ja motiveerivad meetmed, õigusaktid ja ka vabatahtlikud kokkulepped). Samuti on oluline, et teemale keskendutaks pikaajaliselt ja juhtimine oleks selge.

Enne poliitiliste valikute tegemist peavad otsusetegijad hindama oma piirkondlikke olusid. Haavatavuse hindamisest on abi teie piirkonna probleemide ja võimaluste määratlemisel. Lõplikud otsused langetab piirkondlik ametiasutus ja neid otsuseid võivad mõjutada piirkondlikud poliitilised tegurid.