Piirkondlik, üld- ja detailplaneerimine koosneb mitmest tegurist. Töövahendi selle osa põhieesmärk on juhtida tähelepanu kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise tähtsusele planeerimises. Planeerimisotsustega kujundatakse ehitatav keskkond välja kümneteks aastateks ja seepärast on kliimamuutusega kohanemise tahk siin väga tähtis. Kohanemine tuleviku kliimatingimustega (sh üleujutused, kuumalained jms) peab olema planeerimise üks lähtepunkte. Kliimamuutuse leevendamine nõuab tulevikus kõikides sektorites palju jõupingutusi. Planeerimine võib mõjutada ühiskonna teisi tegevusvaldkondi (nt toodetava ja tarbitava energia liiki) ja nii mõjutada otseselt kasvuhoonegaaside heitkogust. Kompaktseid asustusstruktuure planeerides saavad otsusetegijad vähendada ka liiklust ja ühtlasi kasvuhoonegaaside heitkogust.

BalticClimate’i töövahend aitab selgitada planeerimise osatähtsust kliimamuutusega toimetulekul. Selle esimene osa on vajalike andmete inventuuranalüüs, et hinnata kohalikke kliimamuutusest tulenevaid probleeme ja võimalusi. Sellele järgneb piirkonna ja/või majandusharu haavatavuse hindamine.

Kliimamuutuse ja planeerimise osas saab üksikasjaliku ülevaate planeerimise mitmesugusest otsesest ja kaudsest mõjust kliimamuutusele ja vastupidi – kliimamuutuse mõjust planeerimisele. Selles osas kirjeldatakse ka häid tavasid, mida BalticClimate’i projektipartnerid on märganud (elluviimise etapp joonisel). Need on näited sellest, kuidas on Läänemere piirkonnas kliimamuutusega juba arvestatud. Näidete sisu on inglise keeles.

Kliimamuutuse ja BalticClimate`i töövahendi kokkuvõtlikuks tutvustamiseks
planeerijatele on mõeldud parempoolses kastis asuv ettekande vorm.
Ettekannet saab alla laadida ja täiendada vastavalt kasutajate vajadusele.


Alustage inventuuranalüüsi.