Üldsuse osalus ja huvirühmade kaasamine suurendab planeeringu õigeaegse elluviimise võimalusi ja parandab lõpptulemust.


Kaasake planeerimisse kõik asjaosalised

Planeerijad peaksid kliimamuutust puudutava teabe lõimimisel kohalikesse ja piirkondlikesse plaanidesse kasutama nii õiguslikult siduvaid kui ka vabatahtlikke vahendeid (nt strateegilisi plaane). Planeerijad võivad teha õigusaktides nõutust enam ja pakkuda interaktiivse osalemise võimalust. Osalus on säästva arengu nurgakivi ja strateegilise keskkonnaplaneerimise eeltingimus. Kui rõhutada üldsuse osalust kogu planeerimisprotsessis, ei suurenda see ainult planeeringu õigeaegse elluviimise võimalusi, vaid parandab ka lõpptulemust. 

Tagage osalusega planeerimise läbipaistvus ja avatus

Planeerimises osalemine võib selle tulemused vastuvõetavamaks muuta. Mida varem ja tõsisemalt asjaosalised ja planeerimise tulemustest mõjutatud inimesed planeerimisse kaasatakse, seda parem. Nii võtavad nad planeerimise lõpptulemuse paremini vastu, suureneb nende toetus planeeringule ja osalus selle elluviimises. Kui huvirühmad tunnevad planeerimise ajal, et neid kuulatakse ja nende huvidega arvestatakse, saavad nad lõpptulemusest paremini aru ja on sellega nõus vaatamata sellele, kas nende endi ideid on lõpptulemuses näha või ei. 

Suurendage osalusega huvirühmade poolehoidu

Elanike osalus. Nemad tunnevad piirkonna olukorda ja võivad anda väärtuslikku teavet oma praeguse käitumise (nt tarbimise ja transpordi) kohta.

Maaomanike osalus. Nende kaasatus muudab planeerimise läbipaistvamaks ja koostöös nendega võivad tekkida uued arendusvõimalused. Poliitikute osalus loob dialoogivõimaluse ja suurendab toetust planeeringu tulevasele elluviimisele.

Poliitikute osalus loob dialoogivõimaluse ja suurendab toetust planeeringu tulevasele elluviimisele.

Kliima- ja teiste teadlaste osalus kindlustab selle, et planeerimisel kasutatakse kõige ajakohasemaid teadusandmeid ja leiutisi/uuendusi.

Meedia osalus. Eri huvirühmade osaluse suurendamises on suur kaal avalikustamisel. Saadete, väljaannete, veebilehtede, sotsiaalse meedia jm kaudu saab üldsus planeerimisest teada ja selles kaasa lüüa. Mitmesugused kampaaniad, sümboolsed üritused ja võistlused võivad teadlikkust veelgi parandada ning luua poliitilise õhkkonna, kus toetatakse kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist.

Planeerimise käigus toimuvat teadmiste omandamist ei tohiks alahinnata. Huvirühmade kaasamine annab kõigile osalejatele võimaluse saada teadmisi kliimamuutuse mõju kohta nende piirkonnas. Selline kaasatus võimaldab kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist tasakaalustatult planeerimisse lõimida.


Vaadake ka teisi teemakategooriaid, mida kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist arvestav planeerimine hõlmab:

» kohalik kliima ja tuleviku kliimastsenaariumid
» kompaktne ja mitmekesine asustusstruktuur
» säästev transport
» energiatõhusus
» mugav ja tervislik keskkond
» strateegiline planeerimine
» kulud