Strateegiline planeerimine rahuldab tulevikuvajadused ja seega saab selle abil luua lahenduse, kus ei teki vastuolusid.


Strateegiline planeerimine tulevase positiivse arengu vahendina

Strateegilise planeerimise eesmärk on avada piirkonna tulevase positiivse arengu võimalused. Strateegilise planeerimisega, mille kaudu selgitatakse välja piirkonna kõige tähtsamad küsimused, püütakse rahuldada tulevikuvajadusi. Strateegilise planeerimisega peaks saama prognoosida ka võimalikke eri huvide (poliitiliste, majanduslike, rahaliste, keskkonnaalaste jm huvide) vastuolusid ning luua lahenduse, kus vastuolusid ei teki.

Strateegilises planeerimises tuleks arvestada üht tuleviku suuremat tundmatut tegurit – kliimamuutust. Strateegiline planeerimine peaks hõlmama pigem suurt ala, sest siis on lahendus terviklikum. Strateegilises planeerimises, kus arvestatakse tulevikuvajadusi ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja demograafilisi tegureid, peaks rõhuasetus olema rohkem ala üldisel tulevasel funktsionaalsusel. 

Tehke kindlaks piirkonna maakasutuse arengusuund ja edendage seda

Strateegilisi plaane võib luua mitmel tasandil: omavalitsuses, omavalitsuste koostöös või maakonna tasandil. Strateegilised teemaplaneeringud on veel üks hea abivahend, kui eesmärk on näiteks mingi tegevuse (nt turismi) võimaldamine teatud alal ja piirkonna erinevate alade seoste leidmine.

Strateegiline planeerimine peab soodustama ka eri huvirühmade omavahelist koostööd. Koostööle saab kaasa aidata, kui mõista eri huvirühmade soovide tagamaid ja eri vaatenurkade tähtsust.

Strateegiline plaan toob kokku eri asjaosalised, kes ei pruugi kõik otseselt omavalitsuse (või maakonna) tasandi planeerimises osaleda. Strateegilised plaanid võivad olla ka temaatilised (nt energia või liikuvus). Strateegiline planeerimine tähendab teatava valitud suuna edendamist.

Strateegilisi plaane võib ellu viia piirkondlike, üld- ja detailplaneeringute kaudu. Et strateegilised plaanid ei ole sageli õiguslikult siduvad, on tähtis jälgida kinnipidamist väljatöötatud strateegiast. Strateegiaga vastuollu minevad planeerimisotsused võivad kiiresti viia selleni, et strateegilise plaaniga saavutatud hüved ja võimalused kaovad.


Vaadake ka teisi teemakategooriaid, mida kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist arvestav planeerimine hõlmab:

» kohalik kliima ja tuleviku kliimastsenaariumid
» kompaktne ja mitmekesine asustusstruktuur
» säästev transport
» energiatõhusus
» mugav ja tervislik keskkond
» üldsuse osalus ja huvirühmade kaasamine
» kulud