Ehitatava keskkonna peab planeerima nii, et see oleks mugav ja tervislik. Planeerige alad ökoloogiliselt säästvaks.


Tagage kohalik ökoloogiline mitmekesisus ka muutuvas kliimas

Rohealad ja pargid peaksid olema linnaplaneerimise üks lähtepunkte. Asustusstruktuuri juba kuuluvad rohealad tuleb säilitada ja neid võimaluse korral isegi laiendada, et asula ökosüsteem oleks terve ja mitmekesine. Linnametsade kaudu liigub puhas ja jahe õhk ning need kaitsevad ka tugeva tuule eest. Linnametsad, pargid ja rohekatused muudavad keskkonna mugavaks ja toimivad üleujutuse korral puhveralana. 

Muutuvas kliimas võivad paljude liikide toitumisalad muutuda. Et liigid uue keskkonnaga kohaneksid, on vaja ökokoridore, mille kaudu nad saaksid mujale liikuda või oma levikuala laiendada. Ökosüsteem peab hüvangut tooma ka tulevastele põlvkondadele. 

Propageerige lahendusi, mille tulemusel tekivad puhkamiseks kasutatavad rohealad

Aiarajoonid, ühisaiad, katuseaiad ja muu linnalähedane väikepõllumajandus on hea võimalus linnas aiandusega tegelda ja kohalikku toitu toota. Transpordivajadus on väiksem, kui suvemajadesse ja aedadesse pääseb ühissõidukitega. Aiarajoonid on tavaliselt mõeldud vaba aja veetmiseks, mistõttu sinna on vaja kergemat keskset taristut kui elamupiirkondadesse. Surve muuta need rajoonid alalisteks elukohtadeks tekitab siiski vajaduse kindlama taristu ja suurema hulga teenuste järele ning nii võib ruumistruktuur muutuda killustatuks. 

Mugavas ja tervislikus keskkonnas on ka puhkealad. Selleks peavad säilima metsad ning kultuur- ja ajaloolised maastikud. Rohealad, looduspargid jms võivad peale kohalike elanike teenida ka turiste.

Vaadake ka teisi teemakategooriaid, mida kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist arvestav planeerimine hõlmab:

» kohalik kliima ja tuleviku kliimastsenaariumid
» kompaktne ja mitmekesine asustusstruktuur
» säästev transport
» energiatõhusus
» üldsuse osalus ja huvirühmade kaasamine
» strateegiline planeerimine
» kulud