Edendage kompaktset ja mitmekesist asustusstruktuuri. Maakasutus peab olema tõhus.


Juurutage kompaktne ja säästev maakasutus ning edendage seda

Praeguse olukorra analüüs aitab teil välja selgitada kompaktse asustus- ja ruumistruktuuri loomise võimalused. Praeguse maakasutuse ja tulevaste vajaduste üksikasjalik analüüs võib viia ka uuendusteni. Pöörake erilist tähelepanu olemasoleva ala asukohale, hoonetüüpidele ja praeguse maakasutuse tõhususele. Teede ja muu taristu planeerimisel tuleb arvesse võtta ka tulevasi kliimatingimusi (maalihe, paduvihm, jäide jms).

Selgitage välja juurde ehitamiseks sobivad kohad

Pidage esmatähtsaks neid kohti, kus on võimalik juurde ehitada juba olemasoleva asutusstruktuuri raames, ning alasid, kus on juba olemas ühistranspordiühendus või -taristu. Samuti võivad asustusstruktuuri kuuluvad endised tööstusalad pakkuda ainulaadseid võimalusi uute ehitiste jaoks. Arvestada tuleks ka piirkondlike tahkudega, sest mitut kohalikku omavalitsusüksust hõlmav planeerimine (piirkondlik planeerimine) võimaldab piirkondi tõhusalt kasutada. Mitut kohalikku omavalitsusüksust hõlmav planeerimine on selleks hea vahend. 

Ühendage funktsioone

Hooned ja alad peavad aja jooksul toimuvad muudatused (kasutusotstarbe, elanike ja keskkonna muutumise) hõlpsasti üle elama. Alad võivad olla mitmeotstarbelised, nii et inimesed saavad seal töötada, elada ja ka vaba aega veeta. See võimaldab eri elanikerühmade kokkupuuteid, sest nad jagavad üht ruumi. Samuti tõhustab see ruumikasutust ja nii tekib ruum, mida eri elanikerühmad kasutavad eri kellaajal. Olemasolevat taristut tuleks kasutada aasta läbi, isegi kui seda tehakse veidi erineval otstarbel. Selline pidev ja ehk ka mitmeotstarbeline kasutus vähendab ülalpidamiskulusid. Alad ja kohad, mida mõnel aastaajal, nädalavahetustel või teatud aegadel ööpäevast ei kasutata, võiksid olla kasutuses muul otstarbel või isegi sobida väikeettevõtluse edendamiseks.

Samamoodi peaks elamurajoonides olema eri tüüpi maju (kortermajad, ühepereelamud, ridaelamud) ning esmatarbekauplusi ja teenindusasutusi (koolid, lasteaiad, poed ja tervishoiuteenuste pakkujad). Üheskoos asudes vähendavad need transpordivajadust. Pidage esmatähtsaks tõhusate ühistransporditeede ja -jaamade (eelkõige raudtee) lähedasi arendusprojekte. Kuigi vähim nõue on see, et teenusepakkujate ja töökohani peab saama ühissõidukiga, oleks ideaalne, kui nendeni jõuaks jalgsi või jalgrattaga. Hõredama asustusega piirkondades pakub tõhusat transpordilahendust või -võimalust autode ühiskasutus. 

Tagage ühistranspordi- ja kergliiklustaristu kestlikkus

Väljapoole olemasolevat struktuuri ehitamise üle tuleb hoolega järele mõelda. Kui selline suundumus levib, võivad tulevikukulutused olla väga suured, sest nii era- kui ka avalikke teenuseid ei pakuta logistiliselt optimaalsel viisil. Ebatõhusate võrgustike ehitamine ja ülalpidamine on kallis. Ka olemasoleva hajastruktuuri paremaks ja kompaktsemaks muutmine on raske. Kergliiklustaristu peab olema hästi välja arendatud. Kesklinnas peab olema ruumi jalakäijatele. See muudab kesklinna ligitõmbavamaks ja on kasulik sealsele ettevõtlusele.

Vaadake ka teisi teemakategooriaid, mida kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist arvestav planeerimine hõlmab:

» kohalik kliima ja tuleviku kliimastsenaariumid
» säästev transport
» energiatõhusus
» mugav ja tervislik keskkond
» üldsuse osalus ja huvirühmade kaasamine
» strateegiline planeerimine
» kulud