Analüüsige praegust kohalikku kliimat ja oma piirkonna tuleviku kliimastsenaariume. Pöörake erilist tähelepanu äärmuslikele sündmustele.


Selgitage välja kohalikust kliimast tulenevad võimalused ja probleemid

Kohalik kliima mõjutab planeerimislahendusi. Planeerimist alustades on kasulik vaadata teavet tuleviku kliima kohta (stsenaariumides sisalduvad ennustatud meteoroloogilised parameetrid). Temperatuuri, sademete, niiskuse jms muutumine on pikaajalise planeerimise seisukohalt väga tähtis teave. Peale selle mõjutavad ilmaolud ja kliimaolude varieerumine (nt paduvihm, niiskus ja tuul) kohalikku tegevust ning maa- ja veekasutust (nt seoses põllumajanduse, metsanduse, veemajandusega, vaba aja veetmisega jms).

Vähendage äärmuslike ilmaoludega seotud riske

Äärmuslikud sündmused (nt paduvihm, kuumalaine, lumetorm, põud, metsatulekahju jms) võivad toimuda kohtades, mis ei pruugi selleks valmis olla. Lumetormid ja raske lumikate võivad talvel tekitada taristuprobleeme (nt elektriliinid) ja tulevikus peab olema tagatud piisav lumekoristus. Äärmuslikud sündmused võivad mõjutada ehitatud taristut, samuti piirkonna põllumajandust ja metsandust. 

Paduvihm nõuab paremat sademevee ärajuhtimist. Kompaktse asustusstruktuuri korral, kus pinnakate ei lase vett läbi (nt asfalt), on suurem üleujutusoht, kui sademeveesüsteemid ei vasta tulevikunõuetele. Rohealad toimivad asulates üleujutuse puhveraladena ja kaitsevad erosiooni eest. Ka hõredama asustusega aladel võivad paduvihmad taristuprobleeme tekitada (nt maalihked võivad lõhkuda väiksemaid maanteid või jõekaldad võivad sisse kukkuda).

Kuumalaine võib suvel olla tõsine oht tervisele. Nn kuumasaared, mis tekivad ülikompaktsetes asustusstruktuurides, kus puudub jahutav õhuvool, muudavad selle nähtuse veel rängemaks.

Tuulekaitse on tähtis eelkõige avatumatel aladel (nt järvede või põldude ääres ja rannikul). Ala mikrokliimat saab muuta näiteks sellega, kui paigutada hooned ja istutada puud nii, et need tõkestavad tugeva tuule.  

Arvestage planeerimisega seotud mõjuhindamisel kliimamuutusest tulenevate riskide ja mõjudega

Vältige ehitamist kliimamuutusest tulenevate riskidega aladel või ehitage sinna võimalikult vähe. Väga tähtis on teha kindlaks alad, mida võib ohustada üleujutus, maalihe, erosioon jms, piirata neile aladele ehitamist ja kaitsta neid haavatavaid alasid. Selliste alade tuvastamisel on suureks abiks olemasolevad topograafilised kaardid või üleujutusohuga piirkondade kaardid. Väga haavatavatel aladel oleks mõttekas kasutada hoiatussüsteeme (paduvihma või tormituule eest hoiatamiseks).

Vaadake ka teisi teemakategooriaid, mida kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist arvestav planeerimine hõlmab:

» kompaktne ja mitmekesine asustusstruktuur
» säästev transport
» energiatõhusus
» mugav ja tervislik keskkond
» üldsuse osalus ja huvirühmade kaasamine
» strateegiline planeerimine 
» kulud