Jätkusuutlik ehk säästev areng on areng, mis rahuldab tänapäevaseid vajadusi, kahjustamata tulevaste põlvkondade võimalusi oma vajadusi rahuldada (Brundtlandi komisjon). Säästval arengul on neli põhitahku:

  • majanduslik,
  • sotsiaalne,
  • keskkonnaalane,
  • kultuuriline.

Kliimamuutuse leevendamine ja sellega kohanemine on säästvale arengule lisanud uusi tahke. Kuigi kliimamuutuse leevendamisel ja sellega kohanemisel kehtivad ka n-ö vanad säästva planeerimise põhimõtted, tuleb mõelda uutelegi asjadele. Käesolevas töövahendis püütakse rõhutada säästva planeerimise tähtsust kliimakaitses.

Kliimamuutuse leevendamisele kaasa aitavat säästvat arengut ei ole võimalik saavutada üheainsa otsusega. Jätkusuutlik ehk säästev areng eeldab, et kõik sektorid tegutsevad üheskoos. Valitud poliitika määrab suuna ja otsuste langetamisel ei tule arvestada mitte ainult majanduslikke, vaid ka keskkonnaalaseid, kultuurilisi ja sotsiaalseid tegureid. Kliimamuutus ei ole ainus piirkondliku ja ruumilise planeerimise suunda määrav tegur, vaid see peab olema teistega võrdne lähtepunkt. 

Ressursid (nt maa ja energia) on piiratud. Säästvad otsused peavad panema aluse ressursside tõhusale ja tootlikule kasutamisele, mis ei kahjusta tulevast arengut. Keskkond kui selline loob majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele arengule taustsüsteemi. Säästev areng hõlmab ka huvirühmade omavahelist suhtlemist.

Planeerimine on planeerijate ja eri huvirühmade koostöö, mis hõlmab piirkondlikku, üld- ja detailplaneerimise tasandit. Kõrgem tasand näitab teed madalamale, sest on selle suhtes õiguslikult siduv (mõnes riigis siiski mitte). Planeerimise hierarhiline ülesehitus tähendab sedagi, et kõrgemal tasandil tehtud otsused on nähtavad ka madalamal. 

Järgmistes osades kirjeldatakse mitmesuguseid ideid kliimamuutuse leevendamiseks ja nendega kohanemiseks kaheksas teemakategoorias (lisateavet näete, kui klõpsate joonisele). Kliima, kompaktne struktuur, transport, energia ja tervislik keskkond on planeerimisega otseselt seotud. Üldsuse osalus, strateegiline planeerimine ja kulud on rohkem seotud planeerimise poliitiliste tahkudega. See teave on nii planeerijatele kui ka poliitikutele uute planeeringute alustamisel ja otsuste hindamisel sissejuhatuseks ja meeldetuletuseks.