1. Sissejuhatus 4. Tulemus
2. Eesmärk 5. Abimaterjalid, -vahendid ja ettevalmistus
3. Lähteandmed 6. Harjutuse juhised


Sissejuhatus

Poliitikavahendeid ja meetmeid kasutatakse valdkondade ja organisatsioonide juhtimiseks teatud eesmärgi poole. Potentsiaalsete võimaluste ärakasutamiseks või kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise edendamiseks tuleb välja selgitada ja kavandada parim poliitiline sekkumisviis. Selle hõlbustamiseks on oluline teada, milliseid poliitikavahendeid ja meetmeid juba kasutatakse ja mis on nende peamised eesmärgid.

Eesmärk

Harjutuse eesmärk on koostada kõige asjakohasemate põhimõtete, poliitikavahendite ja meetmete loetelu selle sektori kohta, millele te tahaksite keskenduda. Harjutus hõlmab riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke kliimapoliitika vahendeid. Väljapakutud raamistiku abil saab kindlaks teha, mis on juba tehtud, mida tuleb veel teha, millised meetmed võiksid teie tööd toetada, mis piirab teie tegevust ja kellega võtta ühendust nende piirangute kõrvaldamiseks.

Lähteandmed

Poliitikavahenditest annavad enamasti ülevaate riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi ametiasutuste veebisaidid ning ametlikud väljaanded või registrid. Arvesse tuleks võtta seadusi ja teisi õigusakte ning strateegilise tähtsusega dokumente, näiteks maakasutuse planeeringuid ja energia-, transpordi-, elamu- või põllumajanduse tegevuskavu.

Tulemus

Kaks tabelit: üks peamiste poliitikavahendite ja plaanide kohta ning teine kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist käsitlevate poliitikavahendite ja meetmete kohta. Tabelite vormid vt "Seotud failid" paremal.

Tabel 1. Peamised poliitikavahendid ja plaanid valitud sektoris

Poliitikavahendid ja plaanid Eesmärk Käsitlusala Vastutavad institutsioonid
       
       
       


Tabel 2. Poliitikavahendid ja meetmed, mis hõlmavad juba kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist

Millised poliitikavahendid ja meetmed (transpordi-, elamu-, energia- ja/või põllumajandussektoris) hõlmavad juba kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist?

Riiklikul tasandil:
Piirkondlikul tasandil:
Sihtala tasandil:


Abimaterjalid, -vahendid ja ettevalmistus

  • Kirjutage tahvlipaberile või slaidile asjassepuutuvate ametiasutuste loetelu. Oleks hea, kui töörühma juht kutsuks võimaluse korral esinema poliitikuid või inimesi, kellel on teatud vastutus või pädevus.
  • Koostage loetelu veebi- ja postiaadressidest, et otsusetegijate ja huvirühmadega oleks lihtsam ühendust võtta.

Harjutuse juhised

  1. Töörühma juht tutvustab harjutuse eesmärki ja eeldatavat tulemust.
  2. Töörühma juht tutvustab nelja kliimamuutusega seotud olulist sektorit (transpordi-, energia-, elamu- ja põllumajandus) ja erinevaid planeerimistasandeid.
  3. Töörühm valib sektori ja selgitab välja sellega seotud eri tasandite poliitikavahendid (tabel 1).
  4. Seejärel arutlege poliitikavahendite ja meetmete üle ning jagage need rühmadesse (tabel 2).

 
Tagasi: Harjutus A. Huvirühmade kindlaksmääramine     
Edasi: Harjutus C. Kliimamuutusest tulenevad probleemid ja võimalused