1. Sissejuhatus 4. Tulemus
2. Eesmärk 5. Abivahendid, -materjalid ja ettevalmistus
3. Lähteandmed 6. Harjutuse juhised


Sissejuhatus

Et mõista haavatavuse kogu keerukust ja töötada välja sellega tegelemise meetmed, on vaja hinnata kokkupuudet, tundlikkust ja kohanemisvõimet üheskoos. Varasemate haavatavuse hindamise osas läbitud harjutustega on loodud alus selleks, et asjaomases piirkonnas või majandussektoris välja selgitada ja reastada tegurid, mis näitavad ja mõjutavad peamiste kliimamuutusele reageerijate kohanemisvõimet, ning neid tegureid uurida, et tulla toime tundlike tegevusvaldkondadega ning kliima- ja sotsiaal-majanduslike stressoritega (joonis 1). Käesolev harjutus suunab teid konkreetse tegevuse poole kohalikus kliimamuutusega seotud vastumeetmete kavas. Selle tegevuse aluseks on parem arusaam teguritest, mis raskendavad või kergendavad valitud kohanemis- või võimaluste ärakasutamise meetmete elluviimist.

Inimeste võimet ja tahet otsuseid langetada ning kliimamuutusega kohanemise strateegiaid ja meetmeid ellu viia mõjutab sageli arusaam takistustest ehk piirangutest. Takistused võivad piirata kohanemist või vastuvõtlikku suhtumist, sest tekivad kahtlused asja kasulikkuses või tõrked plaanide elluviimisel. Samal ajal võivad aga soodustavad tegurid kahe silma vahele jääda või olla alahinnatud. Peale selle hõlmavad kliimamuutusega kohanemise meetmed sageli paljude asjaosaliste koostööd, mida sageli ei ole varem toimunud. Seetõttu tuleb teha kindlaks takistavad ja soodustavad tegurid, et töötada välja realistlikud ja asjakohased strateegiad.

Joonis 1. Skeem üldise haavatavuse põhielementidest ja seitsme harjutuse raames käsitletavatest valdkondadest

Eesmärk

Harjutuse eesmärk on koostada kohalik kliimamuutuse vastumeetmete kava. Kõigepealt tehke kindlaks tegurid, mis soodustavad või takistavad kliimamuutusega kohanemise meetmeid, kliimamuutuse leevendamise võimalusi ja heade tulemuste ärakasutamist, ning hinnake neid. Kui olete kindlaks teinud, millised meetmed võiksid aidata teil tuvastatud ohtudega toime tulla või võimalusi ära kasutada ning kes vastutab nende kavandamise, elluviimise ja toimimise eest, saate paika panna peamised meetmed, mida kohanemisvõime ja võimaluste ärakasutamise võime parandamiseks vaja on. Viimases osas võimaldavad eelmiste harjutuste tulemused selgitada välja erilist tähelepanu nõudvad kohad (alad või organisatsiooni osad), mille haavatavus on suhteliselt väike ja/või mis pakuvad häid võimalusi mitmesuguste tugevate külgede ärakasutamiseks.

Lähteandmed

IV harjutuse (kohalik tundlikkus),
V harjutuse (kohanemisvõime) ja
VI harjutuse (kliimamuutusele reageerijad ja vastutus)
tulemused.

Tulemus

1. Loetelu esmatähtsatest kohanemismeetmetest või võimaluste ärakasutamise meetmetest, võimalikest vastuoludest, soodustavatest teguritest / kaasnevatest headest külgedest ning määratletud meetmete rakendamise takistustest.

2. Kohalik kliimamuutusega seotud esmatähtsate vastumeetmete kava, mis sisaldab konkreetselt mida, millal ja kuidas tuleb teha ning kes seda peab tegema.

Abivahendid, -materjalid ja ettevalmistus

  • Kandke tahvlipaberile või slaidile tabelid 1 ja 2 (allalaadimiseks vt "Seotud failid" paremal).
  • Kinnitage tahvlipaberile kohanemisvõimet mõjutavaid tegureid kirjeldavad kaardid (V harjutus).
  • Kinnitage tahvlipaberile „planeedid”, mis kujutavad asjaosalisi, kes mõjutavad kliimamuutuse leevendamist, sellega kohanemist ja võimaluste ärakasutamist (VI harjutus).
  • Kirjutage tahvlipaberile loetelu kliima suhtes tundlikest tegevusvaldkondadest (harjutus A (huvirühmade kindlaksmääramine) ja/või IV harjutus).
  • Võtke käepärast kleeplinti ja veel „planeete” (eri suurusega värvilisi ringe).

Tabel 1. Loetelu konkreetsetest kohanemismeetmetest või võimaluste ärakasutamise meetmetest, vastuoludest, soodustavatest teguritest / kaasnevast kasust ning rakendamise takistustest

Konkreetsed kohanemismeetmed:
1.
2.
3.
jne.
Kaasnev kasu / huvide konfliktid:
1.
2.
3.
jne.
Soodustavad tegurid:
1.
2.
3.
jne.
Takistused:
1.
2.
3.
jne.

Tabel 2. Kohalik kliimamuutusega seotud vastumeetmete kava, mis sisaldab samme kohanemismeetmete ja võimaluste ärakasutamise meetmete poole, ning üksikasjalik teave vastutusalade, ajakavade ja konkreetsete ülesannete kohta

TEGEVUSKAVA 

Esimene kohanemismeede
Kes mida teeb? Millal seda tehakse? Kuidas seda tehakse? (samm-sammult)?
Teine kohanemismeede
Kes mida teeb? Millal seda tehakse? Kuidas seda tehakse? (samm-sammult)?
Kolmas kohanemismeede
Kes mida teeb? Millal seda tehakse? Kuidas seda tehakse? (samm-sammult)?
jne.Harjutuse juhised

1. Hindamisjuht tutvustab harjutust. Kui te ei läbinud IV harjutust (kohalik tundlikkus), V harjutust (kohanemisvõime) ja VI harjutust (kliimamuutusele reageerijad ja nende ülesanded), siis valmistage ette arutelu, kus hindate kiiresti neid puuduvaid küsimusi.

2. Pange seinale või lauale varasemate harjutuste tulemused: kohalik tundlikkus (IV), kohanemisvõime (V) ning peamised kliimamuutusele reageerijad ja nende ülesanded (VI).

3. Pange lauale tabel 1.

4. Vaadates värske pilguga oma piirkonna või majandussektori ees seisvaid probleeme ja võimalusi, kavandage realistlikke kohanemismeetmeid või võimaluste ärakasutamise meetmeid. Hindamisjuht võib mõned näitlikud meetmed, nii tehnilised kui ka organisatsioonilised meetmed, ka varem ette valmistada. Sellest võib palju kasu olla, kui töörühmas osaleb hulk uusi inimesi.

Tehke iga meetme puhul kindlaks huvide konfliktid, soodustavad tegurid / kaasnev kasu ja olemasolevad või etteaimatavad takistused ning arutlege nende üle. Täitke tabel 1. Mõned näitlikud takistused ja soodustavad tegurid on esitatud allpool. 

Takistused:
piiratud arusaamine praegustest ja tulevastest kliimaga seotud ohtudest, kokkupuutest, tundlikkusest ja kohanemisvõimest, poliitilise, valdkondliku, õigusliku ja planeerimisalase toetuse puudumine, kohanemiseks sobivate tehnoloogiliste meetmete kättesaamatus, eri kohanemismeetmetega kaasnevate kulude jagamise probleemid, analüüsiga seotud toetuse ja rahaliste vahendite puudumine, sotsiaalsed ja kultuurilised normid ja konfliktid, lühi- või pikaajaline planeerimine ning kliimaga seotud ohtude ja mõju tajumine millegi ebamäärasena.

 

Soodustavad tegurid:
üldsuse teadlikkus, üldsuse osalus, rahaline ja poliitiline toetus ning poliitika- või juhtimisdokumentide või -vahendite olemasolu.


5. Vajaduse korral uurige tuvastatud tundlike tegevusvaldkondade ja peamiste kliimamuutusele reageerijate loetelu. Kas tekib mõni uus muster või koostoime? Arutlege ja lisage uusi ideid.

6. Kui see on tehtud, täitke tabel 2, alustades väljaselgitatud kohanemis- või võimaluste ärakasutamise meetmetest. Pange iga meetme juurde kirja konkreetsed sammud probleemidega tegelemiseks või võimaluste ärakasutamiseks. Tehke kindlaks, kes ja millal mida teeb, ning pange kirja üksikasjalik kirjeldus selle kohta, kuidas seda tehakse. Mida üksikasjalikum on kirjeldus, seda suurem on tõenäosus, et see samm viiakse ka ellu.

7. Jätkake teiste esmatähtsate probleemide või võimalustega. Alustage lihtsaimatest, aga käsitlege ka keerulisi. Käsitlege nii selliseid meetmeid, mida saab võtta teie oma organisatsioonides või rühmas, kui ka selliseid, mille rakendamiseks on vaja koostööd teiste peamiste kliimamuutusele reageerijatega.


Tagasi: VI harjutus. Peamiste kliimamuutusele reageerijate ülesanded ja suhted                                            
Edasi: kliimamuutus ja planeerimine