1. Sissejuhatus 4. Tulemus
2. Eesmärk 5. Abivahendid, -materjalid ja ettevalmistus
3. Lähteandmed 6. Harjutuse juhised


Sissejuhatus

Õigete kliimamuutusele reageerijate kaasamine on kliimaga kohanemise soodustamisel ja seaduspärasemaks muutmisel tähtis samm. Samuti on vaja aru saada, kuidas nad omavahel suhtlevad ja millised on igaühe ülesanded, et olemasolevad lüngad saaksid täidetud ja koostöö oleks parem. Võttes aluseks harjutuse A (huvirühmade kindlaksmääramine) raames määratletud huvirühmad, püütakse selle harjutuse abil saada selgitada peamiste kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise juhtimise eest vastutajate ülesandeid ja omavahelisi suhteid.

Rühmaliikmed reastavad tuvastatud peamised kliimamuutusele reageerijad, võttes aluseks nende kohanemisvõime ning tähtsuse kliimamuutuse leevendamisel, sellega kohanemisel ja võimaluste ärakasutamisel. Samuti hinnatakse nende omavahelise suhtluse määra. Harjutuse raames uuritakse nii ametlikke kui ka mitteametlikke kohustusi ning tehakse kindlaks vastutuslüngad, mis võivad takistada kliimamuutuse leevendamist ja sellega kohanemist. Tulemus on eriti tähtis kohanemisvõimet käsitleva V harjutuse tulemuste hindamiseks.

Eesmärk

Harjutuse eesmärk on määrata kindlaks asjaomaste piirkondade või majandussektorite peamiste kliimamuutusele reageerijate vastutusalade jaotus. Nii on lihtsam otsustada, kuidas jätkata kliimamuutusega seotud pikaajalist planeerimist, kriisiohjet ja võimaluste ärakasutamist.

Lähteandmed

Inventuuranalüüsi harjutuse A (huvirühmade kindlaksmääramine) tulemused.

Tulemus

Peamiste kliimamuutusele reageerijate suhete skeem sõltuvalt nende tähtsusest kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise strateegiate elluviimisel.

Abivahendid, -materjalid ja ettevalmistus

 • Eri värvi markerid ja tahvlipaber.
 • Tehke paksust paberist 20 eri suuruse ja värviga ringi.
 • Kandke tahvlipaberile huvirühmade tabel, mis valmis harjutuses A (huvirühmade kindlaksmääramine). Lisage veerge, nagu on näidatud alltoodud tabelis 1.
 • Soovi korral võite eri suuruse ja värviga ringid teha ka arvutis.

Tabel 1. Peamiste kliimamuutusele reageerijate ülesanded ja suhted (allalaadimiseks vt "Seotud failid" paremal)

Nimi Organisatsioon Ametikoht Vastutusala Osaluse määr Mõju määr Koostöö puudumine (kellega) Koostöö puudumine (mis valdkonnas)
               
               
               


Harjutuse juhised

1. Hindamisjuht tutvustab harjutust, mis koosneb kolmest osast:

1) ajurünnak kliimamuutusele reageerijate ja nende kohustuste väljaselgitamiseks;
2) suhete määratlemine;
3) arutelu ja analüüs. 

2. Ajurünnak kliimamuutusele reageerijate ja nende kohustuste väljaselgitamiseks

Hindamisjuht asetab lauale paberi, kus on peamised huvirühmad, kes tehti kindlaks harjutuse A (huvirühmade kindlaksmääramine) raames. Rühm püüab ajurünnakus kindlaks teha, millised kliimakaitse eest vastutavad isikud sealt puudu on. Peaksite pöörama rohkem tähelepanu neile, kellel on teie piirkonnas või majandussektoris ülesandeid, mis on teie arvates kliimamuutuse leevendamisel ja sellega kohanemisel tähtsad. Nad võivad tähtsad olla mõnes juhtimisetapis (nt otsustamine, planeerimine, elluviimine). Samuti võivad nad tegutseda ühiskonna eri haldustasanditel. Nad võivad tähtsad olla mitmel moel, näiteks pakkuda teabe või analüüsiga seotud toetust, teavet või võimupädevust. Selgitage rühmale, kuidas jätkata kriisiohje ja pikaajalise planeerimisega (vt Kriisiohje ja pikaajalise planeerimise strateegiad altpoolt). Uute kliimamuutusele reageerijate lisamisel loetellu püüdke olla võimalikult konkreetne, s.t märkige ära asutus, osakond ja kontaktisik, kui see on võimalik.

Tehke iga loetelus oleva kliimamuutusele reageerija puhul järgmist.

 • Valige sobiv „planeet”, s.t sobiva suuruse ja värvusega ring. Planeedi suurus näitab, kui tähtsaks te kliimamuutusele reageerijat kliimamuutuse leevendamisel ja sellega kohanemisel oma piirkonnas või majandussektoris peate. Kui soovite, võib värvus näidata ka eri organisatsioonitüüpe. Kirjutage „planeedile” kliimamuutusele reageerija nimi.
 • Asetage ring tahvlipaberile, mille keskel on piirkonna või majandussektori nimetus. Mida lähemale te ringi keskkohale asetate, seda suurem on teie arvates selle kliimamuutusele reageerija mõju teie võimele kliimamuutust leevendada ja sellega kohaneda.
 • Tehke nii kõikide kliimamuutusele reageerijatega.
 • Pange huvirühmade loetelusse kirja nende mõju määr kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise juhtimisel.

3. Kliimamuutusele reageerijate suhete kindlaksmääramine

 • Ühendage rohelise markeri abil need kliimamuutusele reageerijad, kelle vahel on koostöö olemas. Mida paksem joon, seda tihedam suhtlus. Peenike või punktiirjoon näitab, et koostöö on väga algeline.
 • Punase markeri abil ühendage need kliimamuutusele reageerijad, kelle vahel peaks rühma arvates olema koostöö kliimamuutuse leevendamiseks ja sellega kohanemiseks teie piirkonnas või majandussektoris. Ühendusjoonele kirjutage, milles nad peaksid koostööd tegema.
 • Kirjutage huvirühmade loetellu, millist koostööd praegu ei ole, ja lisage täpsemalt, mis valdkondades seda ei ole.

4. Arutelu ja analüüs

 • Korraldage alltoodud küsimuste põhjal lühike arutelu. Selle eesmärk on otsustada, milliseid meetmeid tahate võtta, et tihendada kliimamuutusele reageerijate koostööd ja eri tähtsusega isikute osalust, eelkõige nende „üksikplaneetide” osalust, kes ei ole veel selle protsessiga seotud. Millist koostööd on vaja, et kasutada ära kliimamuutusest tulenevaid võimalusi? Pange peamised otsused kirja ja kirjeldage üksikasjalikult, mida ja millal tuleb teha, et seda osalust parandada. See on tähtis õiguspärasuse ja otsuste tõsiseltvõetavuse jaoks.

Rühmaarutelule aitavad kaasa järgmised küsimused.

 • Kes milliste tähtsate valdkondade eest vastutab? Kas need kliimamuutusele reageerijad täidavad ka tegelikult oma kohuseid kliimamuutuse valdkonnas?
 • Kas leidub kliimamuutusele reageerijaid, kelle vastutus on mitteametlik? Kas nad tuleks kokku koondada? Kas on kliimamuutusele reageerijaid, kellel peaks olema rohkem vastutust või rohkem ametlikku vastutust?
 • Kas on vastutuslünki?
 • Millistel kliimamuutusele reageerijatel on vahendid olemas? Kas neid vahendeid kasutatakse tõhusalt?
 • Kas on vahendite puudujääke või liigseid vahendeid, mida ei kasutata?
 • Milliste tuvastatud tundlike tegevusvaldkondadega on kõige raskem toime tulla?
 • Millised kliimamuutusele reageerijad tuleb kaasata ja millised vastutusalad hõlmata, et nende küsimustega kõige paremini toime tulla?

Kriisiohje ja pikaajalise planeerimise strateegiad

Hindamisjuht otsustab, kui tähtis on eristada kriisiohjet ja pikemaajalise planeerimise strateegiaid teie piirkonnas või majandussektoris. Kogemused näitavad, et vahel aetakse need kaks asja omavahel segamini, kuid see raskendab vastutusalade jaotust. Kui leiate, et vahetegemine on oluline, koostage üks loetelu kriisiohjega tegelejatest ja teine pikemaajalise planeerimisega tegelejatest. Rääkige kindlasti sellest, kuidas need kaks praegu omavahel suhtlevad ja kuidas nad peaksid seda tulevikus tegema. Mis võib juhtuda, kui nad ei tee tihedat koostööd?


Tagasi: V harjutus. Kohanemisvõime väljaselgitamine ja selle tegurite reastamine
Edasi: VII harjutus. Üldise haavatavuse hindamine ja tegevuskava