1. Sissejuhatus 4. Tulemus
2. Eesmärk 5. Abivahendid, -materjalid ja ettevalmistus
3. Lähteandmed 6. Harjutuse juhised


Sissejuhatus

Organisatsiooni võime muutustega toime tulla ja kohaneda on kliimamuutuse kahjuliku mõju vähendamiseks ja uute võimaluste ärakasutamiseks väga tähtis. Osalejate kogemustele tuginedes saab V harjutuse raames kindlaks teha kõige tähtsamad tegurid, mis mõjutavad piirkonna või majandussektori kohanemisvõimet. Selle tulemusena selgitatakse välja valdkonnad, mis on juba tugevad, ja valdkonnad, millega on vaja eraldi tegelda. Seda teavet on tarvis konkreetsete kohanemismeetmete kavandamiseks VII harjutuses (üldise haavatavuse hindamine ja tegevuskava).

Eesmärk

Harjutuse eesmärk on teha kindlaks sisesed ja välised kohanemisvõime tegurid ning reastada need, et valida välja tegurid, mis aitavad kõige paremini hinnata piirkonna või majandussektori haavatavust kliimamuutuse suhtes.

Lähteandmed

Loetelu peamistest kliima- ja sotsiaal-majanduslikest stressoritest, mille määratlesite II ja III harjutuse raames.

Tulemus

Loetelu teguritest, millel on teie piirkonna või majandussektori kohanemisvõimele kõige suurem mõju.

Abivahendid, -materjalid ja ettevalmistus

 • Abivahendid: kaardipakk (kaks pakki, kui käsitlete kaht majandussektorit), märkmepaberid, markerid ja  kleeplint.
 • Kirjutage tahvlipaberile või slaidile valmis IPCC määratlused kolme liiki kohanemisvõime kohta.

Kohanemisvõime 1
Kohanemisvõime väljendab isiku, leibkonna või organisatsiooni võimet muutustega kohaneda.
Suur kohanemisvõime lubab ära kasutada ka muutustest tulenevaid võimalusi.

Valitsustevaheline kliimamuutuste eksperdirühm (IPCC) on määratlenud kliimaolude varieerumise ja kliimamuutusega kohanemise võime järgmiselt:
süsteemi võime kohaneda kliimamuutusega (sh kliimaolude varieerumise ja äärmuslike ilmaoludega), et leevendada võimalikku kahju, kasutada ära võimalusi ja tulla toime tagajärgedega.

 

Kohanemisvõime 2
Mis mõjutab teie organisatsiooni kohanemisvõimet?
Kohanemisvõime 3
Millised tegurid mõjutavad teie piirkonna või majandussektori kohanemisvõimet?
 • Kandke tahvlipaberile või slaidile graafikud A (koostage üks koondgraafik) ja B (koostage üks graafik kohaliku piirkonna või majandussektori kohta) (tabel 1). Kui soovite koostada maatriksi, kandke tahvlipaberile või slaidile tabel 2 (tabelite allalaadimiseks vt "Seotud failid" paremal).

Tabel 1. Kohanemisvõime tegurid tähtsuse ja raskuse järgi

Graafik A. Tähtsusjärjestus

Graafik B. Raskusjärjestus

Suur tähtsus: Võimatu:
Keskmine tähtsus:
Raske:
Väike tähtsus: Mõõdukas:
   Lihtne:

Tabel 2. Kohanemisvõime tegurite raskuse ja tähtsuse maatriks 

 

Lihtne

Mõõdukas

Raske

Võimatu

Suur tähtsus        
Keskmine tähtsus        
Väike tähtsus        
 • Koostage loetelu peamistest kliima- ja sotsiaal-majanduslikest stressoritest, mille selgitasite välja II ja III harjutuse raames.

Harjutuse juhised

1. Hindamisjuht tutvustab harjutust, mis koosneb kahest osast:

1) kohanemisvõimet mõjutavate tegurite väljaselgitamine;
2) nende reastamine selle järgi, kui tähtsad need teie arvates on ja kui raske on neid muuta.

2. Tegurite väljaselgitamine ja reastamine tähtsuse järgi.

 • Hindamisjuht riputab seinale või tahvlile IPCC määratluse kohanemisvõime kohta: süsteemi võime kohaneda kliimamuutusega, et leevendada võimalikku kahju, kasutada ära võimalusi ja tulla toime tagajärgedega.

 • Hindamisjuht asetab lauale paberi, mille on kirjas „Kohanemisvõime 2”:
Mis mõjutab teie organisatsiooni kohanemisvõimet?
 • Osalejatel palutakse kirjutada viie minuti jooksul märkmepaberitele vms kõige tähtsamad tegurid, mis mõjutavad nende oma organisatsiooni kohanemisvõimet. Kui soovite, võivad rühma liikmed märkida ära iga teguri tähtsuse. Selleks võib lähtuda kaardipaki väärtustest (2 = vähetähtis, äss = ülitähtis).

 • Nüüd võib kasutada kaardimängu. Hindamisjuht palub järgemööda igal osalejal valida oma kõige tugevam kaart, näiteks äss, mis näitab poliitilist toetust, s.t asetada lauale tegur, millel on tema arvates kõige suurem mõju. Teised osalejad peavad oma kaardid, mis puudutavad poliitilist toetust vms, juba laual oleva kaardi peale panema, sõltumata nendele antud tähtsusest. Seejärel peaksid osalejad arutlema, miks nad seda tegurit tähtsaks peavad ja kuidas see mõjutab kohanemisvõimet. Osalejatel palutakse teguri (s.t kaardi) tähtsuses üksmeelele jõuda.

 • Kui rühm on üksmeelele jõudnud, võtke kaardipakist sobiva väärtusega kaart, kirjutage paberile kohanemisvõimet mõjutava teguri nimetus ja kleepige see kaardi külge. Seejärel kleepige see graafikule A, kus on väiksema väärtusega kaardid allpool ja suuremaga ülal.

 • Tehke sama kõikide tegurite puhul, mis teie arvates kohanemisvõimet mõjutavad. Nüüd olete määranud üldise väärtuse kõigile tähtsaimatele teie organisatsioonide kohanemisvõimet mõjutavatele teguritele. Sellised on praegu teie käes olevad kaardid.

3. Tegurite reastamine teie piirkonna või majandussektori põhjal.

 • Hindamisjuht asetab lauale paberi, mille on kirjas „Kohanemisvõime 3”.
Millised tegurid mõjutavad teie piirkonna või majandussektori kohanemisvõimet?
 • Samuti paneb ta sinna loetelu olulistest kliima- ja sotsiaal-majanduslikest stressoritest, mille määratlesite II ja III harjutuse raames.

 • Vaadake väljavalitud kaarte. Käsitlege iga kaarti eraldi. Otsustage, kas konkreetne tegur on piirkonna või majandussektori jaoks rohkem või vähem tähtis kui organisatsioonide jaoks. Pange kaart graafikusse A (tähtsusjärjestus). Mõelge tähtsusastme määramisel kindlasti ka kõige olulisematele kliima- ja sotsiaal-majanduslikele stressoritele. Kui kõik kaardid on tähtsusjärjestusse seatud, tehke tulemusest foto.

 • Nüüd vaadake kaarte, mille olete reastanud kõige tähtsamateks. Käsitlege iga kaarti eraldi. Asetage iga kaart graafikul B raskusjärjestusse (lihtsast võimatuni), sõltuvalt sellest, kui raskeks te peate nende tegurite muutmist. Arutlege, miks nende muutmine on lihtne või raske ja mida on soodsate muutuste saavutamiseks vaja.

 • Tehke seda kõikide suure ja keskmise tähtsusega kaartide puhul. Kui kõik kaardid on raskusjärjestusse seatud, tehke tulemusest foto.

 • Kui keskendute mitmele piirkonnale või majandussektorile, korrake punktis 3 kirjeldatut. Siis saate kaks raskusjärjestust.

4. Arutlege, mida võiks kohanemisvõimet mõjutavate tegurite soodsamaks muutmiseks ette võtta. Koostage neist loetelu. Millised muutused nõuaksid teie arvates erilist pingutust? Püüdke määratleda oma suhtelised nõrgad ja tugevad küljed.


Tagasi: IV harjutus. Kohalik tundlikkus                       
Edasi: VI harjutus. Peamiste kliimamuutusele reageerijate ülesanded ja suhted