1. Sissejuhatus 4. Tulemus
2. Eesmärk 5. Abivahendid, -materjalid ja ettevalmistus
3. Lähteandmed 6. Harjutuse juhised


Sissejuhatus

Et hinnata haavatavust kliimamuutuse suhtes ning tuvastada kliimamuutusest tulenevaid probleeme ja võimalusi, on oluline aru saada, kuidas võivad erinevad kliimaparameetrid tulevikus muutuda. Selle harjutuse raames keskendutakse kliimastressi põhjustele ehk võimalikele ohtudele teie piirkonna jaoks. Neist kliimastressoritest kõige tähtsamaid kasutatakse haavatavuse hindamisel ja nii seostub see peamiste probleemidega, millega peate midagi ette võtma.

Kasutage harjutuse käsitlemisel kogu kliimamuutusega seotud teavet, mida olete oma piirkonna või majandussektori kohta kogunud. Samuti kasutage olulisi probleeme ja võimalusi, mille tuvastasite harjutuses C (kliimamuutusest tulenevad probleemid ja võimalused). Kogutud materjali alusel saate väljapakutud kliimastressorite loetellu lisada oma kliimastressorid. Seejärel valige loetelust välja oma piirkonna või majandussektori jaoks kõige olulisemad kliimastressorid.

Tähelepanu tuleks pöörata küsimustele:

„kui palju?” (ulatus),
„kui sageli?” (sagedus),
„kui kaua?” (kestus) ja
„kus?” (ruumiline mõõde) need stressorid ilmnevad.

Mida rohkem te teate kliimamuutuse võimalikust mõjust oma piirkonnale või majandussektorile, seda täiuslikum on harjutuse tulemus. Teavet kliimamuutuse kohta saate näiteks internetist ja meteoroloogiainstituutidest. Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut on BalticClimate’i projekti jaoks koostanud abimaterjali, kus on esitatud olulisemate kliimaparameetrite muutumise stsenaariumid.

Seda harjutust on kasulik läbida koos III harjutusega (sotsiaal-majanduslike stressorite kindlaksmääramine). Mõlema harjutuse tulemusi kasutatakse kohaliku tundlikkuse väljaselgitamisel IV harjutuse raames.

Eesmärk

Harjutuse eesmärk on teha kindlaks peamised kliimastressorid ja võimalused, mis mõjutavad sihtala või majandussektori haavatavust kliimamuutuse suhtes ja selle kohanemist kliimamuutusega.

Lähteandmed

Harjutuse C (kliimamuutusest tulenevad probleemid ja võimalused) tulemused.

Tulemus

1. Loetelu teie arvates kõige olulisematest kliimastressoritest ja võimalustest teie piirkonnas või majandussektoris. NB! Seda, kuidas muutused mõjutavad majandustegevust teie piirkonnas, mõnd teie majandussektori osa või teatud tegevust, käsitletakse kohalikku tundlikkust puudutava IV harjutuse läbimisel.

2. Määratlemine, milliseid andmeid või põhjalikke uuringuid konkreetsema kliimamõju, kliimamuutusest tulenevate stressorite või võimaluste kohta on vaja, et hinnata üldist haavatavust. Kui olete kindlaks teinud, mille kohta on teadmisi vajaka, peaksite otsustama, kuidas neid saada ja tulevases töös kasutada.

Abivahendid, -materjalid ja ettevalmistus

  • Kandke tahvlipaberile või slaidile loetelu väljapakutud kliimaparameetritest ja kliimamõjudest (vt tabeli 1 vasakut tulpa). Hea oleks, kui hindamisjuht räägiks sellest loetelust ja võimalikest täiendustest enne mõne kliimaeksperdiga ja/või uuriks IPCC neljandat hindamisaruannet (IPCC 2007b). (Tabeli allalaadimiseks vt "Seotud failid" paremal.)

  • Hindamisjuht peaks püüdma siduda arutelu kliimamuutuse ulatuse üle I harjutuse raames tuvastatud kohaliku sotsiaal-majandusliku stsenaariumiga (kliimapoliitika). Kui rühm valis stsenaariumi, milles on tõenäoliselt suur kasvuhoonegaaside heitkogus ja puuduv kliimapoliitika, on kliimamuutuse ulatus suurem, ning vastupidisel juhul väiksem.

  • Samuti peaks hindamisjuht koostama lehed harjutuse C (kliimamuutusest tulenevad probleemid ja võimalused) tulemustest.

  • Kandke tahvlipaberile või slaidile tähtsaimate stressorite ja võimaluste loetelu. Kui käsitlete mitut piirkonda või majandussektorit, koostage nende kõigi kohta eraldi loetelud.

Tabel 1. Loetelu kliimaparameetritest ja -mõjudest koos nende muutumissuuna, olulisuse ja neid puudutava teabe vajadusega  

Kliimaparameetrid ja -mõjud

Meie piirkonnas asjakohane

Muutumissuund

Olulisus

Teabevajadus

Külmade päevade arv        
Külmade ööde arv        
Kuumalained        
Paduvihm        
Sademete koguhulk        
Üleujutus        
Rannikuerosioon        
Märgalade osakaal        
Merevee taseme äärmuslik kõikumine        
Merevee taseme tõus        
Lumikate        
Jääkate        
Pinnase ebastabiilsus        
Kevadine tippvooluhulk        
Järvede ja jõgede vee soojenemine        
Saagikus        
Kevadiste sündmuste ajastus (lindude munemisaeg, puude lehteminek, istutus- ja külvitööd)        
Loomade, taimede, kahjurite jt areaali nihkumine pooluste suunas        
Metsapõlengud        
Nakkushaiguste levik        
Allergilist reaktsiooni põhjustavat õietolmu edasi kandvate liikide levik        
Tormid        
Kõikumine külmumistemperatuuri ümber        
Võimalikud äärmuslikud sündmused ja mõjud:    
Merevee taseme äärmuslik tõus (> 2 m, kuni 2100)        
Pikad kuiva- ja kuumalained (+6 °C suvel)        
Sademerežiimi muutus (väga tugev paduvihm suvel)        
Tugevad tormid sügisel ja suvel        
Maalihete probleemi suurenemine, eelkõige mägistel aladel        
Soojemad talved, vähem lund, aga rohkem paduvihma        
Vähem suvist vihma ja kõrgem temperatuur        
Vähem külmapäevi talvel        

 
Harjutuse juhised

1. Hindamisjuht tutvustab harjutust.

2. Kõigepealt selgitage, kuidas erinevad kliimaparameetrid võivad teie piirkonda mõjutada (sõltumata sellest, kas te usute seda või mitte).

  • Käsitlege loetelu iga punkti järgmisel viisil.

1) Arutlege 1–2 minutit paarides, kas konkreetse punkti oluline mõju teie piirkonnale on tõenäoline. Hea oleks mõelda, kui palju/tugevalt (ulatus), kui sageli (sagedus), kui kaua (kestus) ja kus (ruumiline mõõde) iga kliimaparameeter teie piirkonda võib mõjutada. Märkige ära ka see, millises suunas punktis nimetatu kõige tõenäolisemalt muutub (suureneb, väheneb või jääb muutumatuks).

2) Iga paar esitab kogu rühmale oma valikud ja põhjendused. Püüdke saavutada rühmas üksmeel. Kandke tulemused tabelisse 1.

  • Nüüd on teil pikk loetelu kliimaparameetritest, mis võivad mõjutada teie piirkonda. Seejärel valige neist parameetritest välja teie piirkonna või majandussektori jaoks kõige olulisemad. Võite igaüht neist arutada ja reastada need 7-punktisel skaalal, kus 1 on väheoluline ja 7 on ülioluline. Püüdke välja valida kolm võimalikku kliimastressorit ja kliimaga seotud võimalust. Kandke need tähtsaimate tegurite loeteludesse.

  • Arutlege sarnasuste ja erinevuste üle ning selle üle, kas mõni kliimaparameetrite kombinatsioon põhjustab eriti keerukaid probleeme. Pange kõik tähtsaimad arutelupunktid kirja ja lisage dokumentide hulka.

3. Selgitage välja, kas teil on edasiliikumiseks vaja lisateavet, et haavatavuse hindamine oleks võimalikult teadlik.

  • Arutlege iga loetelus oleva kliimaparameetri puhul, kas teil on selle kohta piisavalt kindlaid andmeid. Kas teil oleks vaja rohkem andmeid, et hinnata, kuidas kliimamuutus võib teie piirkonda mõjutada, või piisab juba kogutud teabest? Kui ei, siis mis on puudu? Kas selle konkreetse teguri ulatuse, sageduse, kestuse ja ruumilise mõõtme kohta oleks vaja rohkem teavet ja kas seda on võimalik saada? Kui andmeid ei ole, siis mida teha selle lünga täitmiseks?

4. Kui otsustate hankida rohkem teavet, püüdke hinnata tabelis 1 esitatud andmeid uuesti. See võiks olla eraldi ülesanne hindamismeeskonna jaoks.


Tagasi: I harjutus. Milline võiks välja näha tulevikuühiskond?
Edasi: III harjutus. Sotsiaal-majanduslike stressorite kindlaksmääramine