Kliimamõju SWOT-analüüsi koostamine saab alguse ettevõtte põhitoote (füüsiline toode või teenus) olelusringi peamiste etappide väljaselgitamisest. Kui ettevõte toodab rohkem kui ühte toodet, tuleb iga toote puhul koostada eraldi kliimamõju SWOT-analüüs, eriti juhul, kui nende olelusringid on märgatavalt erinevad. Ent üsna hea pildi ettevõttele avalduvast kliimamõjust annab juba see, kui kliimamõju SWOT-analüüs koostatakse kõige olulisema toote jaoks.

Joonisel 1 on esitatud toote tüüpiline olelusring, mis koosneb kuuest etapist: tooraine kaevandamisest kuni jäätmekäitluseni. Kolme toote olelusringi näited on toodud paremal kastis. Kliimamõju SWOT-analüüsi jaoks piisab, kui lühidalt kirjeldatakse vaid olelusringi põhietappe. Etappide arv võiks jääda pigem väikseks (umbes 5, mitte üle 10).

Joonis 1. Tavapärane toote olelusring

Kliimamõju SWOT-analüüsi saab kasutada ka majandusharu või piirkonna kliimamõju hindamiseks. Sellisel juhul võib  konkreetse toote või teenuse olelusringi etapid asendada kõige olulisemate majandustegevuste või sektoritega. Peab aga märkima, et kliimamõju-SWOT analüüs on mõeldud kasutamiseks esmajoones väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning majandusharudele või piirkondadele võivad sobivamad olla teised kliimamõju hindamise vahendid.

Vormi toote või teenuse olelusringi etappide kirjeldamiseks saab alla laadida "Seotud failidest" paremal.

 
Tagasi: Kuidas koostada kliimamõju SWOT-analüüsi                                                                               
Edasi: Kliimamõju väljaselgitamine