Järgmisena selgitatakse välja kliimamõju kõikides olelusringi etappides. Eraldi tuleks käsitleda hetkeolukorda (praegu) ja lähitulevikku (aasta x) (vt joonist 1). Samamoodi tuleks käsitleda nii kliimamuutuse häid kui halbu külgi. Kui kauget tulevikku hinnata, sõltub konkreetsest juhtumist. Ajavahemik peaks kattuma organisatsiooni strateegilise planeerimise ajaraamiga, mis võib olla väga erinev nt mobiiltelefonide tootja ja suure energiaettevõtte puhul. Esimese jaoks võib ettenähtav tulevik olla paar aastat, teine peab vaatama palju kaugemale, kuna investeeringutega määratakse vahendid ja tehnoloogiad aastakümneteks. Tuleviku võib jagada ka mitmeks osaks (nt 2020-2030 ja 2030-2050), kui väljavaated aja jooksul märkimisväärselt muutuvad.

Sellel analüüsietapil pöörake tähelepanu nii välja- kui ka sissepoole avalduvale mõjule.

Mõju väljapoole on mõju, mida ettevõte avaldab kliimamuutusele. Selle väljaselgitamiseks hinnatakse ja loetletakse iga olelusringi etapi mõju kliimale (s.t energiakasutusest, liiklusest, transpordist, jäätmekäitlusest, asukohast, maakasutusest jne tingitud kasvuhoonegaaside heide). Võimalusel kasutage ettevõtte- või majandusharupõhiseid andmeid. Kui üksikasjalikumad kasvuhoonegaaside inventuurid on olemas, tuleks neid hindamisel kasutada.
Joonis 1. Kliimamõju väljaselgitamine
(suurendamiseks klõpsa pildil)

Kuigi kliimamõju SWOT-analüüsi olelusringi järgi võetakse arvesse nii otsest kui ka kaudset kliimamõju, tuleks asetada rõhk eeskätt otsesele kliimamõjule, s.t kõnealuse ettevõtte konkreetsele olelusringi etapile.

Mõju sissepoole tähendab hindamist, kuidas võib muutuv kliima ettevõtete tegevust mõjutada. Tuleviku kliimastsenaariume saab kasutada temperatuuri, sademete, lumikatte ja tuuleolude muutuste prognoosimiseks igas piirkonnas, kus läbitakse mõni olelusringi etapp, samuti saab stsenaariumide abil hinnata nende muutuste mõju kõnealustele ettevõtetele. Sissepoole avalduva mõju analüüsimisel on võimalik hinnata ka ettevõtte positsiooni oma konkurentide, samuti riikliku ja rahvusvahelise kliimapoliitika suhtes.

Vormi kliimamõju väljaselgitamiseks saab alla laadida "Seotud failidest" paremal.


Tagasi: Toote olelusringi etappide väljaselgitamine                                               
Edasi: Kliimamõju olulisuse hindamine