Lõpuks koondatakse analüüside tulemused kliimamõju SWOT-analüüsi. Praegune mõju hõlmab SWOT-analüüsi tugevaid külgi (positiivne mõju) ja nõrku külgi (negatiivne mõju), tulevane mõju esitatakse võimaluste (positiivne mõju) ja ohtudena (negatiivne mõju). Kui tulevast mõju on analüüsitud mitmes ajavahemikus (nt 2020-2030 ja 2030-2050), siis esitatakse iga ajavahemiku võimalused ja ohud.

Olelusringi etapid esitatakse kliimamõju SWOT-analüüsi alguses. SWOT-analüüsi kliimamõju tähistatakse kõnealusele olelusringile osutavate ühesugust värvi legendidega. Legendi lisatakse ka mõju olulisus (1–3, kas numbri või sümbolina).

Ka olelusringi etappe võib märkida sümbolina (nt sõiduk veonduse või prügikast jäätmekäitluse sümbolina). Sel juhul esitada mõju olulisus numbrina.

Joonisel 1 on toodud kliimamõju SWOT-analüüsi näide. Näites oleval tootel on mõned olulised kliimaga seotud tugevad küljed ja võimalused seoses tooraine tootmise ja transportimisega. Samuti võib märgata olulisi tugevaid külgi ringlussevõtul ja jäätmekäitluses. Ent ringlussevõtu ja jäätmekäitlusega on seotud ka mõned väheolulised nõrgad küljed. Tooraine tootmisel võib täheldada mõningaid olulisi ohte.
Joonis 1. Kliimamõju SWOT-analüüsi näide (suurendamiseks klõpsa pildil)

Vormi kliimamõju SWOT-analüüsiks saab alla laadida "Seotud failidest" paremal. Näidete kastis leiab SWOT-analüüsi näiteid (inglise keeles) ettevõtluse kohta, mida koostasid Jyväskylä Ülikooli üliõpilased BalticClimate`i projekti käigus.


Tagasi: Kliimamõju olulisuse hindamine
Edasi: Kliimamõju SWOT-analüüsist kliimastrateegiani