Kliimamuutus tähendab muudatusi keskkonnas, kus tegutsevad ettevõtjad ja äriühingud. Iga inimest ja ettevõtjat võib kliimamuutus mõjutada. Kuigi seda mõju seostatakse tihti probleemidega, võib see anda ettevõtlusele ka uusi võimalusi.

BalticClimate’i töövahendi raames rakendatava tegevuse põhitulemusteks võivad olla uued ja uuenduslikud ettevõtlusideed, mis hõlmavad nii kliimamuutuse leevendamise kui ka sellega kohanemise aspekte. BalticClimate keskendub kohalikule ja piirkondlikule tasandile, kuid loomulikult ei mõjuta piirkonda ainult kohalikud ilmamuutused, vaid ka üleilmsed kliimasuundumused.

BalticClimate’i töövahend aitab välja selgitada ettevõtlusega seotud probleemid ja võimalused kliimamuutuse leevendamisel ja sellega kohanemisel. Seejärel saavad ettevõtted ise lähemalt uurida, millist mõju avaldab kliimamuutus nende tootele või teenusele. Kliimamõju SWOT-analüüs annab kasulikke vastuseid kliimamuutusest tulenevate tugevate ja nõrkade külgede, võimaluste ja ohtude kohta. Need saab siduda otse ettevõtte strateegilise planeerimistegevusega (vt joonist).

Kliimamuutust nimetatakse tihti järgmiseks suureks jõuks, mis kujundab ettevõtluskeskkonda, kus ettevõtted tegutsevad. Sageli võrreldakse neid üleilmastumisega, sest tegu on nii hindu ja kulusid kui ka nõudluse ja tootmise struktuure mõjutava aeglase, ent võimsa ja vältimatu jõuga. Kliimamuutus ei ole mitte ainult teaduslik ja eetiline küsimus, vaid ka suur majanduslik probleem, kui arvestada ühiskonna ja ettevõtete kulude hulka. Kliimamuutus mõjutab piirkondi ja ettevõtlussektoreid erinevalt, selle tulemusena sünnivad suured võitjad ja suured kaotajad. Seega on ilmselge, et kliimamuutus toob ettevõtetele nii probleeme kui ka võimalusi. Uues ettevõtluskeskkonnas on eeldatavateks võitjateks need, kes tunnistavad esimesena kliimamuutuse olulisust, näevad ette nende mõju oma ettevõttele ning kavandavad vastavaid leevendamis- ja kohanemisstrateegiaid.

Ettevõtluse ja kliimamuutuse vahel on kahesuunaline seos. Ettevõtlus mõjutab kliimamuutust. Tal võib olla tähtis osa kas kliimamuutuse kiirendamisel või ohjeldamisel. Ent kliimamuutus võib ka ettevõtet märkimisväärselt mõjutada, kui see puutub füüsiliselt kokku temperatuuri tõusu ja äärmuslike ilmastikutingimustega. Loe rohkem kliimamuutuse stsenaariumide ja mõjude kohta Läänemere piirkonnas.

Kaudselt mõjutab kliimamuutus ettevõtteid kasvuhoonegaaside heite vähendamist käsitleva riikliku ja rahvusvahelise kliimapoliitika, heite seadusliku reguleerimise, energiamahukate protsesside kulude suurenemise ning energiamahukate toodete nõudluse vähenemise kaudu. Teisalt on uute tehnoloogiliste ja ettevõtlusvõimaluste loomise põhjuseks suurem nõudlus väikese süsinikdioksiidisisaldusega ja energiatõhusate toodete järele.

Ettevõttele võib luua väärtuse äritegevuse ja -strateegiate ühendamine säästva arengu probleemide, sh kliimaküsimustega. Säästva arengu väärtus saab ilmneda mitmeti.

  • Kui säästva arengu keskmes on vastavus õigusnormidele, tekib põhiväärtus turul tegutsemise loa olemasolu eest seismisel (nt ELi kliimapoliitikas seatud kliimaeesmärkide täitmisel).

  • Ettevõtte säästva arengu aspektide arvestamine võib aidata kindlaks teha võimalikke tegevusriske. Seega võib säästva arengu hindamine anda riskide maandamisele väärtuslikku tuge. Kliimaga seotud ohtude vältimine vähendab hädaolukordadele reageerimise kulusid, tootevastutusega seotud kulusid ja kindlustusmakseid (nt investeeritakse temperatuuri tõusust ja sademete hulga suurenemisest tingitud üleujutuste kahjude ärahoidmiseks seintesse ja tõketesse).

  • Tegevuse tõhususele keskendumine aitab tihti vähendada kulusid ja parandada ökotõhusust. Tootlikkuse suurenemine, loodusvarade tõhusam kasutamine, jäätmete vähendamine ja investeeringute jätkusuutlik kavandamine (energiatõhususe parandamine nt energiasäästuteenuste abil) toob majanduslikku kasu.

  • Tavaline viis säästva arengu abil väärtust luua on suurendada konkurentsivõimet maine parandamise kaudu. Kliendi lojaalsust saab parandada äri maine ja tootemargi kindlustamise teel (nt tehes koostööd vabaühendustega).

  • Toodete jätkusuutlikkustunnuste (nt toodete CO2-jalajäljed) parandamine kogu väärtusahelas võib kaasa tuua turuosa kasvu.

  • Ühiskonna strateegiliste jätkusuutlikkusprobleemide jälgimine ja ohjamine võivad anda tõuke uuendusteks , mille tulemusena muudetakse olemasolevate ärikontseptsioonide sihti või määratletakse see uuesti. Seejärel saab uute toote- või teenusekontseptsioonide (nt sõiduvahendi jagamine) põhjal välja arendada uue jätkusuutliku turu.

  • Säästva arenguga kaasnevaks väärtuseks võib pidada ka töötajate paremat motivatsiooni. See võib olla väga oluline probleem vananeva rahvastikuga riikides, kes on sunnitud lähitulevikus konkureerima kvalifitseeritud ja motiveeritud tööjõu pärast. Tööturul võib jätkusuutlik ärikultuur olla palju ligitõmbavam.

Kliimamuutuse ja BalticClimate`i töövahendi kokkuvõtlikuks tutvustamiseks
ettevõtjatele on mõeldud parempoolses kastis asuv ettekande vorm.
Ettekannet saab alla laadida ja täiendada vastavalt kasutajate vajadusele.


Alusta: Probleemid ja võimalused ettevõtluses