Den information, som præsenteres på de efterfølgende sider, viser, hvordan klimaet kan udvikle sig over de næste 100 år (gennemsnittet for 2071-2100 sammenholdt med gennemsnittet for 1961-1990) i Østersøregionen. Materialet er baseret på beregninger fra klimamodeller, som anvender information om fremtidige ændringer i atmosfæren. Klimamodeller omfatter de indbyrdes relationer mellem fysiske processer i hele systemet af atmosfære-land-hav. Resultaterne af disse beregninger med klimamodeller dækker perioden 1961-2100.

Emissionsscenarier

Der er i analysen benyttet to scenarier for udslip af drivhusgasser:

SRES A2 (som repræsenterer en hurtig befolkningstilvækst og et intensivt energiforbrug) og
SRES B2 (som repræsenterer en langsommere befolkningstilvækst og et lavere energiforbrug).

Emissionsscenarier er baseret på en antagelse om verdensøkonomiens fremtidige udvikling, befolkningstilvæksten, globaliseringen, overgang til mere miljøvenlig teknologi og en række andre forhold. Den mængde drivhusgasser, som vil blive frigivet med tiden, afhænger af, hvordan verden udvikler sig. Emissionsscenarierne er beskrevet i FN's klimapanels rapport (2000): Special Report on Emissions Scenarios (SRES).
Du kan læse mere om emissionsscenarier i afsnittet Om klimaændringer.

Klimamodeller

I denne undersøgelse er anvendt RCA3, en regional atmosfærisk model fra Rossby Centre i Sverige. Denne model dækker hele Europa, og felternes størrelse i gittermønstret over landområderne (opløsning) er cirka 50x50 km.

Du kan læse mere om klimamodeller i afsnittet Om klimaændringer.

Klimascenarier

Klimamodellerne er blevet bygget for perioden fra 1961 til 2100. Den meteorologiske periode 1961-1990 er blevet anvendt til validering af modellerne. Modelresultaterne fra denne periode sammenlignes med målte temperaturer og nedbørsmængder for at bestemme, hvor godt modellen beskriver det aktuelle klima. Perioden 1961-1990 bruges derefter som en reference, som det fremtidige klima sammenlignes med.

Du kan læse mere om klimascenarier i afsnittet Om klimaændringer.

Usikkerheder

De resultater, som præsenteres her, er baseret på to emissionsscenarier (SRES A2 og SRES B2) samt én global klimamodel. De globale resultater nedskaleres ved hjælp af en enkelt regional klimamodel (RCA3). Når man analyserer dette materiale, er det vigtigt at huske på, at kun to af de mange sandsynlige modelberegninger præsenteres. Andre emissionsscenarier og andre globale og regionale modeller kan give noget anderledes resultater. Dette gælder især for de kvantitative resultater (f.eks. hvor meget nedbørsmængden eller temperaturen vil stige). Undersøgelser har for eksempel vist, at klimamodellen ECHAM4 giver en ændring i temperatur og nedbørsmængde om vinteren i Nordeuropa, som er større end i mange andre klimamodeller.

En anden kilde til usikkerhed er den naturlige variation. Det kan ikke forventes, at klimaet i en model er i fuld overensstemmelse med det faktiske klima. På den anden side bør en klimamodel af høj kvalitet kunne beregne gode gennemsnitsværdier og en karakteristisk variation, f.eks. det rigtige antal kolde og milde vintre over en 30-års periode. De kolde og milde vintre kan imidlertid godt optræde i en anden rækkefølge end i det observerede klima.

Du kan læse mere om usikkerheder i afsnittet Om klimaændringer.

Sammenfatning af de vigtigste ændringer i udvalgte klimaparametre

I de følgende afsnit præsenteres nogle af de parametre, som den regionale klimamodel (RCA3) har udarbejdet for Østersøregionen. I overensstemmelse med kravene i projektet BalticClimate vises Østersøregionen med fokus på alle 11 lande i programmet Østersøregionen 2007-2013. Parametrene er indtegnet som årstidsmiddelværdier og afvigelser, hvor middelværdien for perioden 2071-2100 sammenlignes med middelværdien for perioden 1961-1990. To scenarier (SRES A2 og SRES B2) indtegnes for hvert af de valgte parametre.

Disse parametre er blevet udvalgt, fordi de anses for at have almen interesse og udtrykker forskellige vigtige aspekter af klimaændringerne:

» Temperatur
»
Nedbør
»
Snedække
»
Vind

Klimaændringsscenarier i målområderne for projektet BalticClimate

Tekst og figurer til klimaændringsscenarierne kan downloades som en PDF-fil (på engelsk) under punktet Tilhørende filer øverst til højre.