Virkningsscenarierne er blevet delt op i syv sektorspecifikke emner:

» Landbrug
» Energi
» Boliger/bygninger og vand
» Økonomi
» Skovbrug
» Sundhed
» Miljø

De overordnede resultater af scenarier for klimaændringernes virkninger i Østersøområdet er sammenfattet i skema 1. Sammenfatningen af de virkningsscenarier, der er medtaget i denne værktøjskasse, giver et bredt billede af, hvordan Østersøområdet kan blive påvirket af klimaændringer i en lang række aspekter.

De gennemgående undersøgelser foregår på forskellige skalaer: lokal, regional eller global. Derforer alle lande i Østersøområdet inkluderet i nogle undersøgelser, og andre undersøgelser omfatter kun et land fra området. 

Næsten alle virkningsscenarier indeholder et skema for at vise en generel oversigt over Østersøområdet (se sektorerne nedenfor). Oplysningerne i skemaerne er fortolket på baggrund af de oprindelige kort, grafer eller skemaer. Fremtidsmulighederne for hvert BalticClimate-land er inkluderet i prognoseskemaerne (SVE - Sverige, FIN - Finland, EST - Estland, LET - Letland, LIT - Litauen, RU - Russisk område ved Østersøen, TYSK - Tyskland). 

Skema 1. Sammenfatning afde fundne udfordringer og muligheder som følge af klimaændringerne. Generelle virkninger af klimaændringernefor sektorerne i Østersøområdet

Sektor

Udfordringer

Muligheder

Landbrug Virkningsscenarierne indikerer reduceret gennemsnitligt høstudbytte i det sydlige Østersøområde, især for TYSK.   Udvidede områder, der er egnet til dyrkning af sojabønner og majs. Der forventes reduktion af hvedeudbyttet i hele Østersøområdet, mens det gennemsnitlige høstudbytte ventes at stige i det nordlige område.
Energi Behovet for afkøling om sommeren forventes generelt at stige i Østersøområdet. Behovet for opvarmning om vinteren forventes at falde i takt med klimaændringerne. Der forventes en stigning i vandkraftpotentialet i SVE og FIN. Afhængigt af scenariet skønnes vindenergipotentiale at stige svagt eller slet ikke.
Boliger/bygninger og vand Ejendomsskader som følge af oversvømmelser skønnes at stigefor TYSK; andre lande i området er ikke inkluderet. Risikoen for oversvømmelser forventes at blive ændret. Meget forøget risiko for oversvømmelser for FIN, men også i andre lande i Østersøområdet.  
Økonomi   Klimaændringerne forventes ikke at påvirke det europæiske BNP i høj grad, muligvis en mindre stigning. Betingelserne for sommerturisme forventes at blive bedre i hele Østersøområdet. 
Skovbrug Øget risiko for skovbrande i hele Østersøområdet. Betydelig større risiko for skovødelæggelser som følge af frost efter knopskydning og barkbilleangreb i hele Østersøområdet. Fald i nettoprimærproduktion for TYSK. Opjustering i skovsammensætningen for SVE og FIN. Stigende nettoprimærproduktion i alle lande i Østersøområdet (undtagen TYSK, hvor den forventes at falde).  
Sundhed Luftkvaliteten kan blive ændret som følge af klimaændringerne. Ozonlaget nær jordoverfladen anslås at stige i nogle dele af Europa, især for TYSK. De øvrige lande i området vil ikke opleve betydelige ændringer. Højere temperaturer forventes at forårsage højere dødelighedsrate, selv i Nordeuropa. Klimaændringerne forventes ikke at påvirke arbejdsproduktiviteten i Østersøområdet i betydelig grad, til forskel for andre dele af verden.       
Miljø Ændret artssammensætning. Undersøgelser for SVE viser øget risiko for jordskred, erosion, slugtdannelser og mudderskred. Ændret artssammensætning. Stigning i jordens indhold af organisk kulstof for TYSK, men også i nogle dele af SVE og FIN (de eneste undersøgte lande i Østersøområdet).