1. Indledning 4. Resultat
2. Formål 5. Materialer og forberedelse
3. Data fra andre øvelser 6. Øvelsesvejledning

 
Indledning

Regionale og lokale virksomhedsejere er de bedste eksperter, når det gælder om at vurdere klimaændringernes virkninger på erhvervslivet. Men de mangler ofte information om virkningerne af klimaændringerne. BalticClimate toolkit kan bibringe erhvervslivet en forståelse for klimaændringerne på regionalt niveau. Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institut (SMHI) har i samarbejde med Centre for Climate Science and Policy Research (CSPR) udarbejdet en række scenarier for fremtidens klima i Østersøregionen. Denne information bør gennemgås og diskuteres sammen med de regionale/lokale virksomhedsejere, så de er klædt på til de kommende udfordringer og kan skabe muligheder for erhvervslivet i området.

Workshoppen "Udfordringer og muligheder for erhvervslivet" er beregnet til at blive gennemført af kommuner sammen med lokale/regionale erhvervsforeninger, fagforeninger, handelskamre, erhvervsfremmende organisationer mv. – organisationer, som forener aktører fra forskellige områder/brancher i erhvervslivet. Deltagernes forskellige fokus kan være med til at skabe innovationer og nye samarbejdsformer. Om nødvendigt kan der også arrangeres en workshop, der koncentrerer sig om en enkelt branche.  

Formål

Formålet med workshoppen "Udfordringer og muligheder for erhvervslivet" er at involvere regionens virksomheder og erhvervsfremmende organisationer i afbødnings- og tilpasningsarbejdet. Grundtanken er at tilbyde information om klimaændringerne og skabe nye forretningsideer, som understøtter afbødning af og/eller tilpasning til klimaændringer. Det væsentligste resultat af workshoppen er information om de vigtigste udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber for det regionale/lokale erhvervsliv. 

Data fra andre øvelser

Fremtidens klima i jeres region 

Resultat

En liste over klimarelaterede udfordringer og muligheder, rangordnet efter, hvor store I mener udfordringerne og mulighederne er, og inden for hvilken tidshorisont de vil indtræffe.

Materialer og forberedelse

  • Flipover-ark, post-it-lapper og røde tuschpenne.

  • Forbered et flipover-ark som vist i figur 1 nedenfor (kan downloades via punktet Tilhørende filer øverst til højre). Hvis I arbejder med forskellige geografiske områder eller med forskellige økonomiske sektorer, skal der udarbejdes et ark for hvert område eller sektor. Opdel arket i fem sektioner, både vandret og lodret, for at gøre det lettere at dokumentere resultatet i skemaform.

  • Vandret akse: tidshorisont for identificerede udfordringer og muligheder (f.eks. fra i dag til 2020 eller 2050 eller 2100)

  • Lodret akse: udfordringens eller mulighedens betydning, fra stor til lille.


Figur 1. Gitterdiagram der viser omfanget af udfordringerne og mulighederne samt den tidshorisont de optræder indenfor. 

Øvelsesvejledning

Workshoppen (2 timer) består af fire komponenter:

1. Indledende foredrag (20 minutter)
2. Øvelse omkring udfordringer og muligheder (10 min. individuel overvejelse, 30 min. gruppediskussion, 30 min. præsentation og fælles diskussion)
3. Øvelse omkring indflydelsesaspekter (fokus så vidt muligt på tilpasning) (20 min. gruppediskussion, 10 min. præsentation)
4. Evaluering

1. Workshoppen starter med et indledende foredrag. Fokus ligger på de seneste ekstreme meteorologiske hændelser og de virkninger, som fremtidens klimaændringer vil have på regionalt plan. Tanken er at give tilhørerne et billede af, hvad der allerede er sket, og hvad der vil ske over de næste 10-20-50 år i henhold til de vigtigste meteorologiske parametre, eftersom disse parametre er drivkræfterne bag de ændringer, som samfundet bliver nødt til at imødegå og tilpasse sig. Som grundlag for dette foredrag kan man benytte materialet om klimaændringernes virkninger. 

Workshoppen bør ikke kun fokusere på fremtidens klima. I de seneste år har der været adskillige meteorologiske hændelser, som har påvirket erhvervslivet i Østersøregionen. Diskussionen bør tage sit udgangspunkt i disse tilfælde af tørke, hedebølger, snestorme, oversvømmelser mv. De vigtigste spørgsmål i relation til tilpasning er: 

  • Har disse hændelser påvirket erhvervslivet i regionen (eller enkelte virksomheder)?
  • Er der blevet gjort noget for at forhindre sådanne negative virkninger fremover?
TIP: Ved planlægning af workshoppen kan I kontakte lokale/regionale eksperter i klimaændringer og diskutere det med dem. De kunne måske være interesserede i at deltage i workshoppen, levere materiale eller holde et foredrag. 

2. Efter det indledende foredrag starter øvelsen omkring udfordringer og muligheder. Der dannes to grupper (gruppe 1: udfordringer, gruppe 2: muligheder) – der må maksimalt være 10 personer i hver gruppe. Hvis der er mere end 15-20 deltagere på workshoppen, bør I danne flere undergrupper (udfordringer 1, muligheder 2 mv.). 

TRIN 1. Hver gruppe får udleveret en plakat eller et flipover-ark som vist i figur 1 i A0-størrelse med titlen "udfordringer" eller "muligheder". Hvis det ikke er muligt at udskrive plakater, så brug et flipover-ark. På den vandrette akse går tidsskalaen med 5 forskellige tidspunkter: i dag, om et år, om fem år, om ti år og om tyve år. Fokus ligger på udfordringer og muligheder i dag og i den nærmeste fremtid. Erhvervslivet er hovedsageligt interesseret i investeringer og innovationer, der finder sted inden for de næste 1- 10 år. På den lodrette akse vises betydningen af udfordringerne/mulighederne på en skala fra 1 (lav) til 5 (høj).

TRIN 2. Personerne i hver gruppe bruger 5 -10 minutter i stilhed til at skrive på post-it-lapper med de "udfordringer" (eller "muligheder"), som skabes af klimaændringerne, og som påvirker erhvervslivet i regionen. Det kan være hvad som helst, men fokus bør ligge på klimaændringer og erhvervslivet i regionen. Én udfordring/mulighed per post-it-lap! 

TRIN 3. Hver gruppe begynder nu at anbringe post-it-lapper på plakaten. Gruppen bør diskutere og finde placeringen for hver udfordring/mulighed på den vandrette akse (tid) og den lodrette akse (omfang). Det tager 30 minutter.

TRIN 4. Samtlige grupper præsenterer deres resultater efterfulgt af en fælles diskussion for at identificere manglende aspekter. Der afsættes 30 minutter til denne diskussion. Hvis der er mere end 15 - 20 personer i workshoppen, kan det tage længere tid end 30 minutter. 

3. Hver af grupperne går videre til den næste øvelse (20 minutter), hvor de skal identificere indflydelsesaspekterne for de tre største udfordringer/muligheder (forsøg at fokusere på tilpasning).

Skema 1. Indflydelsesaspekter for de tre største udfordringer og muligheder. (Kan downloades fra punktet Tilhørende filer øverst til højre)

Udfordring/mulighed Anvendte politiske redskaber Barrierer Understøttende faktorer Let … Vanskeligt
(1…5) at ændre
1.        
2.        
3.        

På grundlag af denne "Top-3" skal følgende spørgsmål besvares i en gruppediskussion:

  • Hvilke politiske redskaber findes der til at imødegå udfordringen (eller udnytte muligheden)?
  • Hvilke barrierer er der?
  • Hvilke understøttende faktorer er der?
  • Hvor let (eller vanskeligt) er det at ændre den nuværende situation? Giv karakter på en skala fra 1 (let) til 5 (meget vanskeligt). 

Samtlige grupper præsenterer deres resultater. (10 minutter)

4. Afsluttende diskussion. I den afsluttende diskussion bør fokus ligge på de vigtigste udfordringer og muligheder. Hvad har vi lært af denne øvelse? Et godt værktøj til at gå mere i detaljer er en SWOT-analyse for virksomheder.