1. Indledning 4. Resultat
2. Formål 5. Materialer og forberedelse
3. Data fra andre øvelser 6. Øvelsesvejledning


Indledning

For at kunne forstå sårbarhedens kompleksitet og finde midler til at imødegå den er det nødvendigt at kigge på eksponering, følsomhed og tilpasningsevne på en holistisk måde. De foregående øvelser i Sårbarhedsvurderingen har lagt grunden, når det gælder lokalområdets eller den økonomiske sektors mulighed for at identificere, rangordne og studere de faktorer, som udgør og påvirker nøgleaktørernes tilpasningsevne til følsomme aktiviteter som svar på de forskellige klimatiske og socioøkonomiske belastninger (Figur 1). Denne øvelse leder jer frem mod konkrete tiltag i en lokal handlingsplan for imødegåelse af klimaændringer, som er baseret på en øget indsigt i de faktorer, der fremmer eller bremser implementeringen af de valgte tilpasnings- eller kapitaliseringsforanstaltninger.

Vores evne og villighed til at træffe beslutninger og implementere klimatilpasningsstrategier og -foranstaltninger påvirkes af, hvad vi opfatter som barrierer eller begrænsninger. Barriererne kan hæmme tilpasningsprocessen eller troværdigheden ved at sætte spørgsmålstegn ved nytten af den eller blokere for implementeringen af eventuelle planer. Samtidig kan de fremmende faktorer blive undervurderet eller overset. Endvidere medfører klimatilpasningsforanstaltninger ofte, at aktører, som i mange tilfælde ikke tidligere har arbejdet sammen, nu skal samarbejde. Derfor er det vigtigt at identificere, hvilke faktorer der bremser og fremmer processerne for at kunne imødegå dem på en realistisk måde og dermed finde metoder til at udforme og implementere troværdige og lokalt relevante strategier. 


Figur 1. Et diagram over de tre vigtigste elementer inden for både integreret sårbarhed, potentiel virkning ogde områder, som hver af de syv øvelser beskæftiger sig med

  Formål

Formålet med denne øvelse er at udforme en lokal handlingsplan til imødegåelse af klimaændringer. Først skal I identificere og evaluere de faktorer, som fremmer og bremser tilpasningsforanstaltninger, og afbødningspotentialer eller udnyttelse af fordele. Så snart I har identificeret de foranstaltninger, som kunne bidrage til at imødegå de identificerede trusler eller udnytte muligheder, og hvem der har ansvaret for deres planlægning, implementering og administration, kan I skitsere de vigtigste foranstaltninger, som er nødvendige for at forbedre tilpasnings- og kapitaliseringsevnen. Til sidst gennemgår I resultatet af de foregående øvelser for at gøre det muligt at identificere områder (fysiske og organisatoriske), der kræver særlig opmærksomhed, hvor sårbarheden er relativt lav, og/eller hvor der er gode muligheder for at drage fordel af forskellige styrker.

Data fra andre øvelser

Resultater fra Øvelse IV - Lokal følsomhed,
Øvelse V - Tilpasningsevne
og
Øvelse VI - Ansvarsområder og indbyrdes relationer mellem de nøgleaktører, der er involveret i ændringer
.
 

Resultat

1. En kort liste over rangordnede tilpasnings- og kapitaliseringsforanstaltninger, potentielle konflikter, understøttende faktorer/sidegevinster samt barrierer for implementering af de identificerede foranstaltninger.

2. En lokal handlingsplan til imødegåelse af klimaændringer med prioriterede foranstaltninger, herunder en række konkrete tiltag for hvad der skal gøres af hvem, hvordan og hvornår.

Materialer og forberedelse

  • Udarbejd et flipover-ark med skema 1 og skema 2 (kan downloades fra punktet Tilhørende filer øverst til højre).
  • Udarbejd et flipover-ark og fastgør kortene, som beskriver de faktorer, der påvirker tilpasningsevnen (fra øvelse V).
  • Udarbejd et flipover-ark og fastgør de "planeter", som repræsenterer aktører med indflydelse på klimatilpasning, og afbødning og kapitalisering (fra øvelse VI).
  • Udarbejd et flipover-ark med en liste over de identificerede klimarelaterede følsomme aktiviteter (fra Øvelse A - Kortlægning af interessenter og/eller øvelse IV).
  • Sørg for ekstra tape og ekstra "planeter" (cirkler i forskellige farver)

Skema 1. Liste over konkrete tilpasnings- eller kapitaliseringsforanstaltninger, konfliktområder, understøttende faktorer/sidegevinster samt barrierer for implementering  

Konkrete tilpasningsforanstaltninger:
1.
2.
3.
...
Sidegevinster/interessekonflikter:
1.
2.
3.
...
Understøttende faktorer:
1.
2.
3.
...
Barrierer:
1.
2.
3.
...


Skema 2. En lokal handlingsplan til imødegåelse af klimaændringer, som skitserer udarbejdelsen af tilpasnings- og kapitaliseringsforanstaltninger, herunder detaljer om ansvarsområder, tidslinjer og specifikke opgaver 
 

HANDLINGSPLAN

Tilpasningsforanstaltning 1:
Hvem skal gøre hvad?  Hvornår skal det gøres?  Hvordan skal det gøres? (trin for trin)
Tilpasningsforanstaltning 2:
Hvem skal gøre hvad?  Hvornår skal det gøres?   Hvordan skal det gøres? (trin for trin)
Tilpasningsforanstaltning 3:
Hvem skal gøre hvad?  Hvornår skal det gøres?   Hvordan skal det gøres? (trin for trin)
...


Øvelsesvejledning

1. Proceslederen præsenterer øvelsen. Hvis I ikke har gennemført øvelse IV (lokal følsomhed), øvelse V (tilpasningsevne) og øvelse VI (aktører og ansvarsområder), så forbered en diskussion på mødet, hvor I foretager en hurtig gennemgang af de spørgsmål, som I ikke har taget op.

2. Placér de ark, som viser resultaterne fra de foregående øvelser, lokal følsomhed (IV), tilpasningsevne (V) og nøgleaktører og deres ansvarsområder (VI), på væggen eller bordet.

3. Anbring diagrammet for skema 1 på bordet.

4. Efter at have kastet et frisk blik på de udfordringer og muligheder, som jeres lokalområde eller økonomiske sektor står overfor, skitserer I en række troværdige tilpasnings- eller kapitaliseringsforanstaltninger. Proceslederen kan beslutte at udarbejde eksempler på foranstaltninger i forvejen. Sørg for at eksemplerne dækker både tekniske og organisatoriske/institutionelle foranstaltninger. En liste over foranstaltninger kan være en stor hjælp i en workshop, hvor der deltager en masse nye mennesker. Sørg for at der afsættes tid til at supplere listen, så vigtige foranstaltninger ikke bliver glemt. 

For hver af disse foranstaltninger identificeres og diskuteres eventuelle interessekonflikter, understøttende faktorer/sidegevinster samt eksisterende eller forventede barrierer. Udfyld skema 1. Til inspiration er angivet en række eksempler på barrierer og understøttende faktorer i nedenstående tekstbokse. 

Barrierer:
Begrænset forståelse for aktuelle og fremtidige klimarisici, eksponering, følsomhed og tilpasningsevne; manglende politisk, juridisk, strukturel støtte; manglende adgang til teknologiske tilpasningsforanstaltninger; deling af omkostninger til forskellige tilpasningsforanstaltninger; manglende støtte og økonomiske midler til analyse; sociale eller kulturelle normer og konflikter; kortsigtet kontra langsigtet planlægningshorisont; usikkerhed omkring virkningerne og farerne ved klimaændringer.

 

Understøttende faktorer:
Offentlig bevågenhed, folkeligt engagement, økonomisk og politisk støtte, eksisterende dokumenter eller instrumenter til vejledning eller administration.


5. Hvis det er en hjælp, kan I studere listen over identificerede følsomme aktiviteter og nøgleaktører. Opstår der nogen nye mønstre eller ny synergi? Diskutér og tilføj nye ideer til de relevante afsnit.

6. Når dette er afsluttet, udfyldes skema 2, idet I starter med de identificerede tilpasnings- eller kapitaliseringsforanstaltninger. For hver enkelt foranstaltning skitserer I en række konkrete tiltag for imødegåelse af udfordringer eller udnyttelse af muligheder. Fastlæg, hvem der skal gøre hvad, og hvornår tiltaget skal udføres, og nedskriv en detaljeret beskrivelse af, hvordan det skal udføres. Jo mere detaljeret det bliver beskrevet, desto større chance er der for, at tiltaget bliver udført.

7. Fortsæt med en række andre prioriterede udfordringer eller muligheder. Begynd med de letteste, men tag også nogle af de vanskelige op. Koncentrér jer både om de foranstaltninger, som kan iværksættes i jeres egne organisationer og grupper, men også dem der skal opnås i samarbejde med andre nøgleaktører.


Tilbage til 
Øvelse VI - Ansvarsområder og indbyrdes relationer mellem de nøgleaktører, der er involveret i ændringer                       
Fortsæt til Planlægning og klimaændringer