1. Indledning 4. Resultat
2. Formål 5. Materialer og forberedelse
3. Data fra andre øvelser 6. Øvelsesvejledning


Indledning

Et afgørende punkt for at fremme implementeringen og forøge klimatilpasningsprocessens legitimitet er at få involveret de rigtige aktører. Det er ligeledes vigtigt at forstå, hvordan disse aktører interagerer med hinanden, og hvilke ansvarsområder de har, så eventuelle huller kan blive fyldt ud og samarbejdet forbedres. Ved at trække på den kortlægning af interessenter, som blev gennemført i Øvelse A - Kortlægning af interessenter, er det muligt at få klarlagt ansvarsområderne nærmere for de nøgleaktører, som er involveret i processen omkring klimatilpasning og afbødning, samt det indbyrdes forhold mellem disse aktører.

Gruppens medlemmer rangordner de identificerede nøgleaktører med hensyn til tilpasningsevne, betydning for klimatilpasning og afbødning samt udnyttelse af muligheder. De vurderer også deres grad af indbyrdes samspil. Øvelsen beskæftiger sig med formelle og uformelle ansvarsområder og identificerer eventuelle ansvarshuller, som ville kunne hæmme klimatilpasningen og og afbødning. Resultatet er specielt vigtigt for vurderingen af resultatet fra øvelse V om tilpasningsevne.

Formål

Øvelsens formål er at kortlægge ansvarsfordelingen mellem de nøgleaktører, som er involveret i de identificerede områder eller sektorer. Det vil forbedre grundlaget for at beslutte, hvordan der skal fortsættes med: 1) den langsigtede planlægning 2) krisestyring og 3) udnyttelse af muligheder relaterede til klimaændringer.

Data fra andre øvelser

Resultater fra Øvelse A - Kortlægning af interessenter under indsamling af data.

Resultat

En oversigtover relationerne mellem nøgleaktørerne i henhold til deres betydning for implementering af klimatilpasnings- og og afbødningsstrategier.

Materialer og forberedelse

 • Tuschpenne i forskellige farver og flipover-ark
 • Af noget kraftigt papir fremstilles cirka 20 cirkler i forskellig størrelse og farve.
 • Udarbejd et flipover-ark med skemaet med kortlægning af interessenter fra Øvelse A - Kortlægning af interessenter. Tilføj ekstra kolonner som vist i skema 1 nedenfor. 
 • I kan også forberede cirkler med forskellig størrelse og farve på en computer, hvis det ønskes.

Skema 1. Ansvarsområder og indbyrdes relationer mellem de nøgleaktører, der er involveret i ændringer  (Kan downloades fra punktet Tilhørende filer øverst til højre)

Navn Organisation Stilling Ansvarsområde Grad af involvering Grad af indflydelse Mangel på samarbejde (med hvem) Mangel på samarbejde (omkring hvad)

             

             


           


Øvelsesvejledning

1. Proceslederen præsenterer øvelsen. Øvelsen består af tre dele:

1) Brainstorming om aktører og deres ansvarsområder
2) Kortlægning af samspil
3) Diskussion og analyse 

2. Brainstorming om aktører og deres ansvarsområder

Proceslederen lægger det ark papir på bordet, som indeholder de nøgleaktører, der blev identificeret i Øvelse A - Kortlægning af interessenter . Gruppens deltagere nærlæser listen og brainstormer derefter om, hvorvidt der stadig mangler aktører, som er involveret i håndteringen af klimaændringer. I bør fremhæve aktører, som har ansvarsområder, I mener, er vigtige for klimatilpasning og og afbødning i jeres lokalområde eller økonomiske sektor. De kunne være vigtige inden for bestemte dele af håndteringen, f.eks. beslutning, planlægning, implementering. De kunne også være aktive på forskellige administrative niveauer i samfundet. Eller de kunne være vigtige på andre måder, f.eks. ved at levere viden, analysestøtte, information og indflydelse. Fortæl gruppen, hvordan den skal fortsætte med krisestyring og langsigtet planlægning (se “Krisestyring og langsigtede strategier” nedenfor). Hvis nye aktører er blevet identificeret, så tilføj dem på jeres liste. Prøv at være så specifikke som muligt, dvs. angiv navnet på myndighed, afdeling eller endda kontaktpersoner, hvis det er muligt.

Følgende udføresfor hver aktør på listen:

 • Vælg en "planet", dvs. en cirkel af passende farve og størrelse. Størrelsen på planeten repræsenterer graden af indflydelse på tilpasning og og afbødning i jeres lokalområde eller økonomiske sektor efter jeres mening. Farverne kan eventuelt repræsentere forskellige typer organisationer. Skriv aktørens navn på planeten.
 • Anbring cirklen på flipover-arket med navnet på området eller den økonomiske sektor i midten. Jo tættere på centrum, I anbringer cirklen, desto større indflydelse mener I, at aktøren har på jeres evne til at og afbøde og tilpasse jer til klimaændringer.
 • Gentag dette for samtlige aktører.
 • På listen over interessenter tilføjes den grad af indflydelse, som I mener aktøren har på styringen af klimatilpasning eller og afbødning.

3. Kortlægning af samspil mellem aktører

 • Med en grøn tuschpen trækkes der en linje mellem de aktører, hvor der i dag eksisterer et samarbejde. Jo tykkere linje, desto stærkere samspil. En tynd eller stiplet linje indikerer, at samarbejdet kun lige netop eksisterer.
 • Med en rød pen markeres samarbejde mellem aktører, som gruppen mener, burde eller skal eksistere for at gøre klimatilpasning og og afbødning lettere i jeres lokalområde eller økonomiske sektor. På linjen skrives, hvad samarbejdet bør gå ud på.
 • På listen over interessenter tilføjes det, hvilket samarbejde, der mangler i dag, og navnlig omkring hvilke spørgsmål.

4. Diskussion og analyse

 • Gennemfør en kort diskussion baseret på nedenstående spørgsmål. Formålet er at beslutte, hvilke tiltag I ønsker at implementere for at forøge samarbejdet mellem aktører og involvere eventuelle vigtige aktører, især de store ensomme "planeter", som ikke allerede er knyttet til processen. Hvilke former for samarbejde vil være nødvendige for at udnytte de muligheder, som klimaændringerne skaber? Nedskriv jeres vigtigste beslutninger i et dokument, som konkret beskriver, hvordan og hvornår bestemte aktiviteter skal udføres for at forøge denne involvering. Dette er vigtigt, for at eventuelle beslutninger skal blive opfattet som legitime og troværdige!

Spørgsmål til at få diskussionen i gruppen videre:

 • Hvem er ansvarlig for hvilke vigtige områder? Udøver disse aktører rent faktisk deres ansvar på klimaområdet?
 • Er der aktører, som har et uformelt ansvarsområde? Bør disse aktører sættes ind? Er der aktører, som burde have større eller mere formelt ansvar?
 • Er der nogen huller i ansvarsfordelingen?
 • Hvilke af aktørerne har ressourcer? Udnyttes disse ressourcer effektivt?
 • Er der nogen huller i ressourcefordelingen, “lagre” (ikke udnyttet i dag)?
 • Hvilke af de identificerede følsomme aktiviteter er de sværeste at håndtere?
 • Hvilke aktører og ansvarsområder skal inkluderes i processen for at håndtere disse spørgsmål optimalt?

Krisestyring og langsigtede strategier

Proceslederen beslutter, hvor vigtigt det er for jeres lokalområde eller økonomiske sektor at skelne mellem krisestyring på den ene side og mere langsigtede strategier på den anden. Erfaringerne har vist, at der nogle gange hersker forvirring omkring disse to spørgsmål, som gør det vanskeligere at analysere ansvarsfordelingen. Hvis I mener, at det er vigtigt at skelne mellem disse to ting, så udarbejd et kort over de aktører, som er involveret i krisestyring, og et kort over de aktører som er involveret i langsigtet planlægning. Sørg for at diskutere, hvordan disse to grupper interagerer i dag, og hvordan I mener de burde interagere fremover. Hvilke risici er der, hvis de ikke arbejder tæt sammen?


Tilbage til Øvelse V - Identifikation og rangordning af tilpasningsevne
Fortsæt til Øvelse VII – Integreret sårbarhedsvurdering og handlingsplan