1. Indledning 4. Resultat
2. Formål 5. Materialer og forberedelse
3. Data fra andre øvelser 6. Øvelsesvejledning


Indledning

En organisations evne til at imødegå og tilpasse sig ændringer er afgørende for begrænsningerne af klimaændringernes negative virkninger og for at udnytte de nye muligheder, som kan opstå. Ved at trække på deltagernes erfaring gør øvelse V det muligt at identificere de mest kritiske faktorer, som påvirker tilpasningsevnen i jeres lokalområde eller økonomiske sektor. Resultatet er bl.a. identifikation af områder, som allerede er stærke, og områder som kræver særlig opmærksomhed. Denne information er vigtig for udarbejdelse af konkrete tilpasningsforanstaltninger i Øvelse VII - Integreret sårbarhedsvurdering og handlingsplan.

Formål

Øvelsen har til formål at identificere og rangordne såvel interne som eksterne faktorer for tilpasningsevne med henblik på at udpege de mest relevante faktorer til vurdering af sårbarheden over for klimaændringer i jeres lokalområde eller økonomiske sektor.

Data fra andre øvelser

Liste over de vigtigste klimatiske og socioøkonomiske belastninger fra øvelse II og III.

Resultat

En liste over de mest betydningsfulde faktorer, som påvirker tilpasningsevnen i jeres lokalområde eller økonomiske sektor.

Materialer og forberedelse

 • Materiale: et spil kort (eller 2 spil kort, hvis I arbejder med 2 økonomiske sektorer), post-it lapper, tuschpenne, kulørt tape.
 • Forbered et flipover-ark med IPCC's definition af tilpasningsevne 1, tilpasningsevne 2 og 3.

Tilpasningsevne 1
Tilpasningsevnen er et mål for en persons, en husholdnings eller en organisations evne til at tilpasse sig ændringer.
En høj tilpasningsevne vil endvidere gøre det muligt at udnytte de muligheder, som opstår ved ændringen.

FN's klimapanel (IPCC) har defineret tilpasningsevne over for klimavariationer og -ændringer som:
”Et systems evne til at tilpasse sig klimaændringer (herunder klimavariation og ekstreme forhold) med henblik på at begrænse potentielle skader, udnytte muligheder eller håndtere konsekvenser”

 

Tilpasningsevne 2
Hvad har betydning for tilpasningsevnen i jeres organisation?
Tilpasningsevne 3
Hvilke faktorer påvirker tilpasningsevnen i jeres område eller sektor?
 • Udarbejd et flipover-ark med diagram A: betydningsskala (udarbejd én samlet) og diagram B: vanskelighedsskala (udarbejd én per lokalområde eller økonomiske sektor) (skema 1). Hvis I ønsker en matrix som slutresultat, så udarbejd matrixen på et flipover-ark (skema 2)

Skema 1. Faktorer for tilpasningsevne i henhold til deres betydning og vanskelighed (kan downloades fra punktet Tilhørende filer øverst til højre)

Diagram A. Betydningsskala

Diagram B. Vanskelighedsskala

Stor betydning:  Umuligt:
Middel betydning:  Vanskeligt:
Ringe betydning:  Moderat:
   Let:

Skema 2. Faktorer for tilpasningsevne som en matrix over betydning og vanskelighed (kan downloades fra punktet Tilhørende filer øverst til højre)


Let

Moderat

Vanskeligt

Umuligt

Stor betydning        
Middel betydning        
Ringe betydning        
 • Udarbejd en liste over de vigtigste klimatiske og socioøkonomiske belastninger fra øvelse II og III.

Øvelsesvejledning

1. Proceslederen præsenterer øvelsen. Øvelsen består af to hovedelementer:

(a) Identifikation af de faktorer, som påvirker tilpasningsevnen og
(b) Rangordning af disse faktorer efter hvor vigtige de er, og hvor vanskelige de efter jeres mening vil være at ændre.

2. Identifikation af faktorer og rangordning af dem efter betydning:

 • Proceslederen hænger IPCC's definition på tilpasningsevne = “afspejler et systems evne til at tilpasse sig klimaændringer med henblik på at begrænse potentielle skader, udnytte muligheder eller håndtere konsekvenser” op på væggen eller tavlen.

 • Proceslederen lægger papiret "Tilpasningsevne 2" frem på bordet.   
Hvad har betydning for tilpasningsevnen i jeres organisation?
 • Deltagerne får herefter 5 minutter til at notere de vigtigste faktorer, som påvirker tilpasningsevnen i deres egen organisation, på post-it lapper eller lignende. Hvis I vil, kan gruppedeltagerne også hver især angive graden af betydning for hver enkelt faktor ved hjælp af værdien på spillekort fra toere (lav) til esser (høj).

 • Nu skal der spilles kort. Proceslederen beder gruppedeltagerne om én efter én at vælge deres højeste kort, for eksempel "politisk støtte" med værdien "es" – dvs. deltagerne placerer det kort på bordet, som repræsenterer den faktor, han eller hun mener, er den mest betydningsfulde. Alle deltagere, som har en lap med ordene "politisk støtte" eller noget lignende – uanset hvilken kortværdi de har knyttet til det – lægger nu deres "kort" oven på det, der allerede ligger på bordet. Deltagerne diskuterer herefter, hvorfor de mener, at denne faktor er vigtig, og hvordan den påvirker tilpasningsevnen. Deltagerne opfordres til at nå til enighed om faktorens betydning, dvs. den kortværdi der knyttes til den.

 • Når gruppen er enig, tager man et kort med tilsvarende værdi fra kortbunken og skriver navnet på faktoren for tilpasningsevne på et stykke papir og taper det til kortet. Sæt kortet fast med tape på "Diagram A", hvor de laveste værdier placeres i bunden og de højeste i toppen.

 • Gentag denne proces for alle de faktorer, I har identificeret som betydningsfulde for tilpasningsevnen. I har nu tilknyttet værdier til de vigtigste faktorer for tilpasningsevne på et generelt niveau for denne gruppe, som dækker deltagernes forskellige organisationer. Det er de kort, som gruppen i øjeblikket har på hånden. 

3. Rangordning efter jeres lokalområde eller økonomiske sektor.

 • Proceslederen lægger papiret "Tilpasningsevne 3" frem på bordet.
    
  Hvilke faktorer påvirker tilpasningsevnen i jeres område eller sektor?
 • Han/hun fremlægger endvidere listerne over vigtige klimatiske og socioøkonomiske belastninger, som blev identificeret i øvelse II og III.

 • Kig på de kort, I har på hånden. Gennemgå kortene et efter et. Beslut hvorvidt hver enkelt faktor er mere eller mindre betydningsfuld for lokalområdet eller den økonomiske sektor sammenlignet med jeres tidligere vurdering. Anbring kortet på "betydningsskalaen" på Diagram A. Husk at tage de vigtigste klimatiske og socioøkonomiske belastninger med i overvejelserne, når I tildeler betydningsniveau. Tag et foto, når alle kortene er placeret på "betydningsskalaen".

 • Kig nu på de kort, som er placeret under "stor betydning". Gennemgå disse kort et efter et. Placér hvert kort på "vanskelighedsskalaen" spændende fra let til umuligt på diagram B, afhængigt af hvor vanskelig I mener den pågældende faktor er at ændre. Diskutér, hvorfor I mener, faktorerne er lette eller vanskelige at ændre, og diskutér, hvad der kræves for at gennemføre positive ændringer.

 • Gentag dette for alle kort med "stor betydning" og "middel betydning". Tag et foto, når alle kortene er placeret på "vanskelighedsskalaen".

 • Hvis I fokuserer på mere end ét lokalområde eller én økonomisk sektor, så gentag punkt 3. Derefter har I to vanskelighedsskalaer.

4. Diskutér potentielle foranstaltninger, som I kunne iværksætte for at forbedre faktorerne for tilpasningsevne. Sæt dem på en liste. Hvilke ændringer mener I, ville kræve en ekstra indsats? Forsøg at skelne mellem jeres relative svagheder og styrker.


Tilbage til Øvelse IV - Lokal følsomhed                       
Fortsæt til Øvelse VI - Ansvarsområder og indbyrdes relationer mellem de nøgleaktører, der er involveret i ændringer