For at få større klarhed over jeres anvendelsesområde bør I besvare følgende fem spørgsmål, inden I begynder på sårbarhedsvurderingen. 

1. Ligger jeres fokus på et geografisk område eller en økonomisk sektor?

Den områdeorienterede anvendelsehar til formål at identificere de væsentligste udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber i et lokalområde. Den kigger på samfundet generelt og dækker alle typer af økonomisk aktivitet.

Den aktivitetsorienterede anvendelsebeskæftiger sig med de udfordringer og muligheder, som en bestemt aktivitet står overfor. Det kan dreje sig om en bestemt økonomisk sektor, en bestemt organisation (som f.eks. aktiviteter udført af en kommunal enhed) eller en bestemt samfundsgruppe. Den aktivitetsorienterede fremgangsmåde har ofte til formål at udvikle en modstrategi for den pågældende aktivitet.

I kan også spørge, hvordan overvejelser omkring klimaændringer bør integreres i jeres eksisterende arbejde eller i en specifik institutionel kontekst eller proces. Denne fremgangsmåde vil sandsynligvis være mindre optaget af de største udfordringer og muligheder og i højere grad fokusere på, hvordan man skal reagere på de mulige ændringer, dvs. hvilke metoder der vil være bedst egnede? 

2. Ligger jeres fokus på afbødning, tilpasning eller begge dele?

Det vigtigste er, at I beslutter jer for, hvor I vil lægge jeres tyngdepunkt. Hvis I fokuserer både på afbødning af og tilpasning, er det vigtigt, at I behandler dem særskilt i hver af disse øvelser, så I ikke udelader vigtige aspekter. Fokus kan også ligge på, i hvor høj grad der lægges vægt på enten afbødning af eller tilpasning til klimaeffekterne. 

3. Ligger jeres fokus på udfordringer, muligheder eller begge dele?

Der kan fokuseres på de positive og/eller negative aspekter ved klimaændringer, dvs. hvilke muligheder eller udfordringer, som klimaændringerne skaber, eller begge dele. Også her er det vigtigste, at I beslutter jer for, hvor I vil lægge jeres tyngdepunkt. Hvis I fokuserer både på udfordringer og muligheder, er det vigtigt, at I behandler dem særskilt i hver af disse øvelser, så I ikke udelader vigtige aspekter. 

4. Ligger jeres fokus på belastninger, virkninger, modforanstaltninger eller integreret sårbarhed?

For at gøre arbejdet nemmere, bør I overveje, om jeres fokus ligger på:

- Identifikation af belastninger, dvs. på klimatiske og socioøkonomiske ændringer, som påvirker jer?
- Analyse af, hvordan ændringer af klimaet og samfundet kan påvirke jeres aktiviteter?
- Hvordan I kan forholde jer til de udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber?

Hvis jeres hovedfokus ligger på identifikation af belastninger, behøver I ikke gennemføre blokken med modforanstaltninger. Hvis det er hensigten at gennemføre en integreret sårbarhedsvurdering, vil det være nødvendigt at gennemføre opgaverne i begge blokke.

5. Hvilke ressourcer og materialer har I til rådighed for at understøtte processen?

Kvaliteten og spændvidden af gruppens diskussioner, og dermed også værdien og dybden af resultaterne, vil afhænge af, hvor mange data og hvor meget materiale I kan lægge til grund for analysen. Det er vigtigt at understrege, at denne type processer kræver store mængder data om forskellige spørgsmål. Det er derfor vigtigt, at I beslutter jer for, hvordan I vil indsamle og anvende data i analyseprocessen.

- Vil I udarbejde støttematerialet selv?
- Vil I anvende materiale udarbejdet af konsulenter?
- Vil I bruge data (klimascenarier mv.), som er tilgængelige fra åbne kilder?
- Er det muligt at skaffe bevillinger til detaljerede undersøgelser?

Ligesom i mange andre miljømæssige og økonomiske analyser er det vanskeligste punkt ofte at fastlægge koblingerne mellem klimaændringerne og de forskellige samfundsaktiviteter, dvs. graden af følsomhed i vurderingen. Trods det hastigt voksende antal af konsekvensstudier, er denne viden ofte fragmentarisk og utilgængelig for mange lokale aktører. I disse tilfælde kan I eventuelt udnytte jeres egen viden om det system eller område, I har fokus på, til at identificere de væsentligste svagheder i disse konstruktioner (samt deres potentiale). Her kan det være en god idé at kontakte personer, som er direkte involveret i driften af disse konstruktioner. 

- Hvilke ressourcer har I til at understøtte analysen?
- Hvor kan I finde støttemateriale?
- Hvem skal indsamle og opsummere dette materiale?

 

Fortsæt til Trin, der indgår i sårbarhedsvurderingen