1. Indledning 4. Resultat
2. Formål 5. Materialer og forberedelse
3. Data fra andre øvelser 6. Øvelsesvejledning


Indledning

I denne øvelse skal I undersøge, hvordan I mener jeres lokalområde eller økonomiske sektor vil blive påvirket af de identificerede klimatiske (øvelse II) og socioøkonomiske (øvelse III) udfordringer og muligheder på jeres prioriterede lister. Følsomhed handler om, I hvor høj grad eventuelle belastninger ændrer eller påvirker lokalområdet eller den økonomiske sektor. Man kan sige, at denne øvelse bringer analysen fra potentielle belastninger til konkrete påvirkninger.

En følsomhedsanalyse kan gennemføres i en fastlagt fysisk udstrækning for at identificere følsomme punkter i et bestemt område. Den kan også gennemføres ud fra et sektorperspektiv, hvor I kigger på jeres organisations vigtigste målsætninger og operationer. Derefter er målet at kortlægge de aktiviteter eller dele af systemet, som ville blive mest påvirket af klimaet (og de socioøkonomiske belastninger), eller hvordan de klimatiske og socioøkonomiske belastninger forværrer eller forbedrer de eksisterende udfordringer og operationer.

Det er afgørende at have detaljeret indsigt og viden om de aktuelle svagheder og styrker inden for målområdet eller sektoren for at kunne identificere de fremtidige følsomme områder.

- Hvis I er interesserede i den generelle økonomiske og sociale udvikling, bør der inviteres personale fra afdelinger, der beskæftiger sig med regional udvikling og langsigtet planlægning, samt fra det strategiske niveau i afdelinger, der beskæftiger sig med teknisk infrastruktur, f.eks. vand- og kloakledninger, elektricitet, trafik, sundhed, redningstjenester mv.

- Hvis I arbejder inden for en specifik sektor, kan I gennemføre øvelsen på det strategiske niveau og se på, hvordan klimaet og de socioøkonomiske belastninger påvirker jeres strategiske målsætninger.

- Hvis I er mere interesserede i driften i jeres organisation/afdeling, skal I sørge for at invitere de personer, som rent faktisk administrerer og vedligeholder det pågældende tekniske system. De besidder værdifuld viden om systemets svageste og mest følsomme dele.

- Husk også at invitere de brugere, som blev identificeret i Øvelse A - Kortlægning af interessenter, hvis I mener, det er nødvendigt.

Resultatet af denne øvelse vil blive brugt som datagrundlag for øvelse VII.  

Formål

Formålet med denne øvelse er at identificere de mest følsomme dele af områderne eller sektorerne, dvs. de aktiviteter og elementer, som vil blive mest påvirket af de klimatiske og socioøkonomiske belastninger (som blev identificeret i øvelse II og III). 

Data fra andre øvelser

Resultater fra Øvelse II - Kortlægning af klimabelastninger og
Øvelse III - Kortlægning af socioøkonomiske belastninger
. 

Resultat

1. En liste over de mest følsomme sektorer og/eller aktiviteter, eller hvordan klimatiske og socioøkonomiske belastninger bremser eller fremmer målsætningerne og driften i jeres område eller sektor.

2. Identifikation af et eventuelt manglende kendskab til, hvordan en bestemt aktivitet vil blive påvirket af klimatiske og socioøkonomiske ændringer.
 

Materialer og forberedelse

 • Materiale: tuschpenne i forskellige farver, et kamera, flipover-ark.

 • Forbered en kort præsentation af det lokale socioøkonomiske scenarie, som blev identificeret i øvelse I. Hvis denne øvelse ikke blev gennemført, kan I benytte de vigtigste klimatiske og socioøkonomiske belastninger samt de vigtigste egenskaber ved fremtidens samfund, som blev fastlagt i Øvelse C - Udfordringer og muligheder skabt af klimaændringer.

 • Udarbejd en liste over følsomme aktiviteter (fra skema 1).

 • Forbered en række flipover-ark med de prioriterede lister over de klimatiske og socioøkonomiske belastninger, som blev identificeret i Øvelse II og III (sørg for, at de er formuleret på en måde, som er relevant for jeres lokalområde eller økonomiske sektor).

 • Proceslederen beslutter, om der eventuelt skal medtages hypotetiske, ekstreme klimatiske eller socioøkonomiske hændelser. En gennemgang af ekstreme, hypotetiske hændelser kan være nyttig, når det gælder om at belyse svagheder og styrker.

 • Beslut, hvordan I vil identificere de følsomme elementer. Det kan være en god idé at benytte informationerne i Påvirkningerne af klimaændringer for Østersøregionen, som indeholder adskillige klimapåvirkningscenarier. I kan også udarbejde et kort (hvis I mener det er relevant for jeres formål, f.eks. hvis I arbejder med langsigtet regional planlægning), lister over de vigtigste udfordringer og muligheder (måske identificeret tidligere i andre projekter) eller strategiske mål. 

Skema 1. Følsomme aktiviteter, deres klimatiske og socioøkonomiske belastninger (kan downloades via punktet Tilhørende filer øverst til højre)

Følsomme aktiviteter Klimabelastninger/ekstreme hændelser eller virkninger Socioøkonomiske belastninger
             
             
             Øvelsesvejledning

 1.  Proceslederen præsenterer øvelsen.

 2. Proceslederen præsenterer de vigtigste punkter fra det lokale socioøkonomiske scenarie, I har valgt.

 3. Det første skridt går ud på at identificere, hvilke aktiviteter der efter jeres mening er de mest følsomme i jeres lokalområde eller økonomiske sektor. Proceslederen præsenterer et kort (hvis et sådant er udarbejdet) eller en liste, der f.eks. indeholder en række potentielt følsomme aktiviteter. Lad nu deltagerne hver især tænke over, hvordan deres lokalområde, organisation eller økonomiske sektor efter deres mening i øjeblikket påvirkes af klimavariationer. Lad deltagerne præsentere deres ideer én ad gangen og gennemgå dem i plenum. Tilføj dem til venstre kolonne i skema 1. Begynd med udfordringerne og fortsæt med mulighederne for at gøre diskussionen nemmere.

 4. I har nu en liste over en række følsomme aktiviteter, som allerede er udsat for klimatiske variationer. Nu er tiden kommet, hvor I skal tilføje dimensionen klimaændringer. Gennemgå hver enkelt følsomme aktivitet i relation til de klimabelastninger, som blev identificeret i øvelse II. Vurdér om de vil blive mere eller mindre påvirket fremover. De kan være følsomme over for mere end en belastning. Tilføj hver enkelt klimabelastning til skemaet.

 5. Forsøg at evaluere de konsekvenser, som belastningerne ville have for lokalområdet eller den økonomiske sektor. Forsøg at være specifik og beskrive, hvilke elementer der bliver påvirket mv. Prøv derefter at rangordne hver enkelt følsomme aktivitet efter konsekvensernes omfang. Markér de højest placerede aktiviteter (med de største konsekvenser) i skemaet med en stjerne eller en bestemt farve.

 6. Diskutér, om I har tilstrækkelig information om, hvordan de følsomme elementer påvirkes af belastninger, eller om der mangler information. Hvis I mener, at der mangler data, så sørg for at få det noteret og beslut, hvordan I skaffer denne information.

 7. Hvis I har valgt at arbejde med kort, så forsøg at angive de følsomme aktiviteter og områder på kortet. Ikke alle følsomme aktiviteter og elementer er lige velegnede til at blive placeret på et kort. Hvis I arbejder med strategiske mål, så prøv at beskrive, hvordan klimabelastningerne påvirker mulighederne for at opnå disse mål. Hvis I arbejder med driften af et teknisk system, så forsøg at markere de svageste punkter på et kort, eller hvordan klimabelastningerne forværrer eller forbedrer jeres aktuelle problemer og styrker.

 8. Gentag punkt 4 til 6 for de socioøkonomiske belastninger, som blev identificeret i øvelse III. Forsøg at beskrive det værst tænkelige scenarie for hver enkelt af aktiviteterne i rækkerne i skemaet. Når det er gjort, så vurdér om der er nogle risici for interaktion mellem klimatiske og socioøkonomiske belastninger i jeres lokalområde eller økonomiske sektor. Forsøg at beskrive det værste scenarie i de tilfælde, hvor en alvorlig socioøkonomisk og klimatbelastning indtræffer samtidigt. Hvilke krav vil det stille til jeres evne til at håndtere sådanne situationer?

 9. Hvis I har valgt at diskutere hypotetiske, ekstreme klimatiske eller socioøkonomiske hændelser, kan I gøre det nu. Proceslederen præsenterer de hypotetiske scenarier, og deltagerne diskuterer, hvordan lokalområdet eller den økonomiske sektor ville blive påvirket. Husk,at dette punkt i øvelsen ikke tager hensyn til, om ændringen er ønskværdig eller ej.Tilbage til Øvelse III - Kortlægning af socioøkonomiske belastninger   
Fortsæt til Øvelse V - Identifikation og rangordning af tilpasningsevne