1. Indledning 4. Resultat
2. Formål 5. Materialer og forberedelse
3. Data fra andre øvelser 6. Øvelsesvejledning


Indledning

Klimaændringer er sjældent den eneste belastning, som påvirker den økonomiske aktivitet i et lokalområde. Denne øvelse forsøger at belyse, hvilke andre ændringer end de klimatiske, I mener, vil kunne påvirke jeres region eller økonomiske sektor. Denne øvelse skal helst gennemføres parallelt med Øvelse II – Kortlægning af klimabelastninger. Resultatet af disse to øvelser vil blive anvendt til at identificere lokal følsomhed i øvelse IV.

Øvelsen er baseret på et spørgeskema, der indeholder en generel liste over økonomiske, sociale, demografiske og teknologiske faktorer (Skema 1). I skal vurdere:

(1) hvor vigtige I mener de er i relation til graden af sårbarhed over for klimaændringer i jeres område eller økonomiske sektor, og
(2) i hvilken retning I tror de vil udvikle sig over de næste 30 til 50 år.

De socioøkonomiske faktorer er blevet identificeret af andre forskere og i nationale undersøgelser af væsentlige sociale problemer. Vi har opdelt faktorerne i to kategorier: potentielle belastninger og potentielle muligheder for at gøre det lettere at identificere henholdsvis udfordringer og muligheder. 

Procesgruppen bør beslutte, hvordan den ønsker at bruge listen over socioøkonomiske belastninger.

1. Hvis I mener, at dette er et vigtigt punkt for jeres analyse, kan det være en god idé at udsende spørgeskemaet til alle de vigtigste interessenter i jeres region eller organisation.

2. For at fremme diskussionen og undgå, at den bliver domineret af en enkelt eller nogle få personer, vil det være en god idé, hvis alle procesgruppens medlemmer på forhånd har udfyldt spørgeskemaet inden mødet. Proceslederen opsummerer resultaterne og præsenterer dem som grundlag for diskussion i gruppen.

3. Hvis I mener, at de socioøkonomiske faktorer ikke har den store betydning for jeres analyse, kan I bruge listen over socioøkonomiske faktorer til systematisk at rangordne deres betydning direkte på mødet.

Formål

Denne øvelse har til formål at identificere de mest kritiske socioøkonomiske belastninger og muligheder, som påvirker jeres målområde eller økonomiske sektor. NB. I skal ikke diskutere, hvordan disse ændringer påvirker den økonomiske aktivitet i jeres region eller bestemte aktiviteter eller dele af jeres økonomiske sektor. Disse spørgsmål vil blive diskuteret i Øvelse IV - Lokal følsomhed.

Data fra andre øvelser

Lokale socioøkonomiske data fra indsamling af datagrundlag.

Resultat

1. Toplister over hvordan de vigtigste socioøkonomiske udfordringer og muligheder påvirker sårbarheden over for klimaændringer i jeres lokalområde eller økonomiske sektor.

2. Identifikation af hvilke informationer eller dybtgående undersøgelser af mere specifikke socioøkonomiske belastninger eller muligheder forårsaget af klimaændringer, som er nødvendige for at vurdere den generelle sårbarhed. Hvis I opdager huller i jeres viden, bør I beslutte, hvordan I vil skaffe denne viden, og hvordan den skal bruges i jeres fortsatte arbejde.

Materialer og forberedelse

 • Redigér eventuelt spørgeskemaet i Skema 1, f.eks. ved at tilføje flere socioøkonomiske faktorer. (Skemaet kan downloades via punktet Tilhørende filer øverst til højre.)
 • Udsend spørgeskemaet til gruppemedlemmerne (cirka en uge i forvejen). Hvis I ønsker at afvikle øvelsen hurtigere, kan svarene indsamles og opsummeres på et flipover-ark inden mødet.
 • Overfør tabellen til et flipover-ark med en liste over relevante socioøkonomiske faktorer.
 • Udarbejd diagrammer i A3-format overde prioriterede lister (en for belastninger og en for muligheder). Hvis I arbejder med flere lokalområder eller økonomiske sektorer, skal der udarbejdes to prioriterede lister for hvert område/sektor.
 • Medbring mærkater eller tuschpenne i forskellige farver.
 • Forbered hvordan diskussionerne skal forløbe på mødet.
 • Beslut jer for i hvilken form resultaterne skal dokumenteres.

Skema 1. Kortlægning af socioøkonomiske belastninger

Denne socioøkonomiske faktor har stor betydning for sårbarheden på mit område: Uenig       ↔     Enig Forandringens retning
1 2 3 4 5 6 7 - 0 +
Øget konkurrence fra udlandet          
         
Klimaeksponerede bygninger og infrastruktur           
         
Utilstrækkelig energiforsyning                    
Risiko for mangelfuldt vej- og jernbanenet                    
Risiko for mangelfulde vand- og kloakledninger                    
Risiko for mangelfuld telekommunikation                    
Risiko for mangelfuld kollektiv transport                    
Risiko for langvarig økonomisk recession            
       
Arbejdsløshed                    
International politisk uro (terrorisme)                    
Uklar ansvarsfordeling omkring krisestyring og ekstreme vejrforhold                    
Øget indkomstspredning            
       
Øget kriminalitet                    
Manglende tillid i befolkningen til sociale institutioner                    
Øget materialisme                    
Aldring af befolkningen i området          
         
Migration inden for Europa                    
Faldende indbyggertal i området            
       
Social marginalisering                    
Migration som følge af klimaændringer                    
Større forskelle mellem regioner i Østersøområdet                    
Egen faktor:                    
Egen faktor:                    

 

Denne socioøkonomiske faktor har en potentielt meget positiv betydning for de sociale og økonomiske aktiviteter i mit område: Uenig     ↔     Enig Forandringens retning
1 2 3 4 5 6 7 - 0 +
Økonomisk vækst          
         
Evnen til at tiltrække investeringer                    
Klimaændringer højt placeret på den globale dagsorden                    
Miljøbevidsthed            
       
Private investeringer i miljøvenlig teknologi              
     
Øget international handel            
       
Offentlige investeringer i infrastruktur                    
Offentlige investeringer i forskning & udvikling            
       
Offentlige reguleringer til fremme af miljøvenlig teknologi              
     
Investering i bygninger                    
Investering i social infrastruktur                    
Erhvervsfremme                    
Egen faktor:                    
Egen faktor:                    

 
Øvelsesvejledning

1. Proceslederen præsenterer øvelsen, dens formål, beskrivelse og ønskede resultat.

2. Det første skridt er at identificere de vigtigste socioøkonomiske faktorer baseret på gruppemedlemmernes svar. Begynd med de potentielle belastninger.

 • Ophæng et flipover-ark med tabellen over potentielle socioøkonomiske belastninger, deres grad af betydning og den retning de vil forandre sig i.

 • Deltagerne får udleveret mærkater eller tuschpenne (helst én farve per deltager) og bliver bedt om at markere deres svar. NB. Proceslederen skal helst have gjort dette i forvejen.

 • Nu er I klar til at begynde diskussionen. Gennemgå faktorerne en efter en. Begynd med dem, de fleste er enige om har størst indflydelse på sårbarheden over for klimaændringer. Fortsæt derefter med de faktorer, I betragter som mindre betydningsfulde.

 • Diskutér og dokumentér begrundelserne for hver enkelt faktors betydning. Forsøg at beskrive på hvilken måde I mener denne faktor påvirker sårbarheden over for klimaændringer. Jo mere specifikt, desto bedre!
  - Er det hovedsageligt de generelle sociale forhold i jeres lokalområde, der påvirkes?
  - Bliver jeres muligheder for krisestyring begrænset?
  - Har det betydning for økonomiske værdier, eller for hvor meget bygninger og mennesker eksponeres for klimaændringer? 

 • Kig på i hvilken retning forandringen bevæger sig. Hvis I mener, at denne faktor vil forandre sig i en retning, hvor sårbarheden over for klimavariationer og -ændringer i fremtiden vil blive forøget, enten fordi effekterne forværres eller tilpasningsevnen begrænses, så bør denne faktor medtages på den prioriterede liste over vigtige socioklimatiske belastninger i sårbarhedsvurderingen. Hvis forandringens retning vil mindske sårbarheden, så skal faktoren klassificeres som moderat relevant for klimasårbarheden.

 • I bør endvidere diskutere de faktorer, der er blevet klassificeret som "uafklarede". Hvorfor har de fået denne vurdering? Hvis deltagerne ikke kan blive enige, så kan denne faktor kræve yderligere undersøgelser, før det kan afgøres, om den skal medtages i eller udelukkes fra sårbarhedsvurderingen.

 • Fortsæt med de potentielle socioøkonomiske muligheder på samme måde. Bemærk at her skal retningen på fremtidige ændringer for faktorer, som I er enige om vil have stor betydning, være positiv, for at faktoren skal blive medtaget på toplisten over vigtige socioøkonomiske muligheder.

3. Det næste skridt drejer sig om, hvor klimarelaterede de vigtigste af de socioøkonomiske belastninger og muligheder er.

 • For hver enkelt socioøkonomiske belastning og mulighed diskuteres det, på hvilken måde de hver især kan blive påvirket af de vigtigste klimatiske parametre og påvirkningerne af klimaændringer. Er der nogle bestemte klimaparametre, som den aktuelle socioøkonomiske faktor er relateret til? I kan bruge de prioriterede lister fra øvelse II. Dette resultat vil blive brugt som datagrundlag i øvelse IV om følsomhed.Tilbage til Øvelse II - Kortlægning af klimabelastninger  
Fortsæt til Øvelse IV - Lokal følsomhed