1. Indledning 4. Resultat
2. Formål 5. Materialer og forberedelse
3. Data fra andre øvelser 6. Øvelsesvejledning


Indledning

Kendskab til, hvordan forskellige klimatiske parametre kan ændre sig i fremtiden, er afgørende for at kunne vurdere sårbarheden over for klimaændringer og gøre det lettere at identificere de vigtigste udfordringer og muligheder, som det kan medføre. I denne øvelse fokuserer I på årsagerne til klimabelastninger, dvs. de risici som jeres lokalområde står overfor. De mest kritiske af disse klimabelastninger vil blive medtaget i sårbarhedsvurderingen og vil dermed blive relateret til de vigtigste udfordringer, som I skal håndtere fremover.

Øvelsen benytter den information om klimaændringer, som I har indsamlet i relation til jeres lokalområde eller økonomiske sektor. I skal også benytte listen over væsentlige udfordringer og muligheder, som I allerede har identificeret i øvelse C - Udfordringer og muligheder skabt af klimaændringer. På grundlag af det materiale, som I har indsamlet, tilføjer I klimabelastninger til en liste over foreslåede klimabelastninger. Ud fra denne liste vælger I de belastninger, som er og vil blive de mest relevante med hensyn til klimaændringer i jeres lokalområde eller økonomiske sektor.

De vigtigste emner, der skal belyses, er:

hvor kraftigt (omfang),
hvor ofte (hyppighed),
hvor længe (varighed) og
hvor (områdets fysiske udstrækning).

Jo mere, I ved, om hvordan klimaændringerne eventuelt kan påvirke jeres lokalområde eller økonomiske sektor, desto større er jeres mulighed for at gennemføre denne øvelse fuldt ud. I kan få information og vejledning om klimaændringerved at søge på internettet og hos jeres nationale meteorologiske institut. I BalticClimate findes der et støttemateriale med scenarier for en række nøgleparametre, som er udarbejdet af det svenske meteorologiske og hydrologiske institut.

Denne øvelse skal helst gennemføres parallelt med Øvelse III – Kortlægning af socioøkonomiske belastninger. Resultatet af disse to øvelser vil blive anvendt til at identificere lokal følsomhed iøvelse IV.

Formål

Denne øvelse har til formål at identificere de mest kritiske klimabelastninger og de muligheder, som påvirker sårbarhed og tilpasning i jeres målområde eller økonomiske sektor.

Data fra andre øvelser

Resultater fra Øvelse C - Udfordringer og muligheder skabt af klimaændringer

Resultat

1. Lister over de forhold, som I mener, er de vigtigste klimabelastninger og muligheder i jeres lokalområde eller økonomiske sektor. NB. I skal ikke diskutere, hvordan disse ændringer påvirker den økonomiske aktivitet i jeres region, bestemte aktiviteter eller dele af jeres økonomiske sektor. Disse spørgsmål vil blive diskuteret i Øvelse IV - Lokal følsomhed.

2. Identifikation af, hvilke informationer eller dybtgående undersøgelser af mere specifikke klimatiske påvirkninger, belastninger eller muligheder der er nødvendige for at vurdere den generelle sårbarhed. Hvis I opdager huller i jeres viden, bør I beslutte, hvordan I vil skaffe denne viden, og hvordan den skal bruges i jeres fortsatte arbejde.

Materialer og forberedelse

 • Udarbejd et flipover-ark med en liste over de foreslåede klimaparametre og klimapåvirkninger (se venstre kolonne i skema 1 nedenfor). Det vil være en god idé, hvis proceslederen så vidt muligt på forhånd diskuterer listen og eventuelle tilføjelser med nogle klimaeksperter og/eller afstemmer den med konklusionerne i IPCC's fjerde tilstandsrapport (IPCC, 2007b). (Skemaet kan downloades via punktet Tilhørende filer øverst til højre.)

 • Proceslederen bør forsøge at koble diskussionen om omfanget af klimaændringerne til det lokale, socioøkonomiske scenarie (klimapolitik), som blev identificeret i øvelse I. Hvis gruppen har vedtaget et scenarie, som sandsynligvis vil resultere i høje emissioner af drivhusgasser og mangler klimapolitiske tiltag, vil klimaændringernes omfang blive større og omvendt.

 • Proceslederen bør også udarbejde ark med resultatet af Øvelse C - Udfordringer og muligheder skabt af klimaændringer.

 • Udarbejd flipover-ark med det, der står øverst på listen (en for belastninger og en for muligheder). Hvis I arbejder med flere lokalområder eller økonomiske sektorer, skal der udarbejdes to prioriterede lister for hvert område/sektor.

Skema1. Liste over klimaparametre og -påvirkninger, ændringens retning, graden af betydning og nødvendig information

Klimaparametre og -påvirkninger Relevans for jeres region Ændringens retning Betydningsgrad Nødvendig information
 Antal kolde dage        
 Antal kolde nætter        
 Hedebølger (ekstrem varme)        
 Nedbørsintensitet        
 Samlet nedbørsmængde        
 Stormflod        
 Kysterosion        
 Udvidelse af vådområder        
 Ekstreme ændringer i havvandstand        
 Stigning i havvandstand        
 Snedække        
 Isdække        
 Jorderosion        
 Vårflom        
 Opvarmning af søer og floder        
 Landbrugets produktivitet        
 Forårets komme, f.eks. tidspunkt for æglægning, løvudspring, tilplantning        
 Nordgående udbredelse af dyr, planter, sygdomme mv.        
 Skovbrande        
 Bærere af smitsomme sygdomme        
 Spredning af pollen (allergiske reaktioner)        
 Storme        
 Svingninger omkring frysepunktet        
Potentielle ekstreme hændelser og deres virkning: 
Ekstreme stigninger i havvandstanden (>2 m frem til 2100)        
Langvarige tørkeperioder med ekstrem varme (+6 ˚C om sommeren)        
Ændrede nedbørsmønstre – meget kraftige regnskyl om sommeren        
Meget kraftige efterårs- og sommerstorme        
Alvorlige problemer med jorderosion, især i kuperet terræn        
Varmere vintre, mindre sne, men flere kraftige regnskyl        
Mindre sommerregn og højere temperaturer        
Færre frostdage om vinteren        


Øvelsesvejledning

1. Proceslederen præsenterer øvelsen.

2. Først vurderer I, hvordan de forskellige klimaparametre vil påvirke jeres lokalområde eller region (uanset om I mener, de vil påvirke jer eller ej).

 • Gennemgå hvert enkelt punkt på listen på følgende måde:

  (1) Arbejd i grupper på to i 1-2 minutter – i såkaldte "bikuber" – og diskutér, om I mener, det er sandsynligt, at dette punkt vil påvirke jeres region. Det kan være nyttigt at tænke på, hvor meget/kraftigt (omfang), hvor ofte (frekvens), hvor længe (varighed) og hvor (områdetsfysiske udstrækning) hver enkelt klimaparameter kan påvirke jeres region. Angiv endvidere i hvilken retning (stigende, uforandret eller faldende) hvert enkelt punkt på listen sandsynligvis vil udvikle sig.

  (2) Hver enkelt bikube præsenterer sine valg og begrundelser for hele gruppen. Forsøg at opnå enighed i hele gruppen. Skriv resultaterne i Skema 1.

 • I har nu en lang liste over klimaparametre, som muligvis vil kunne påvirke jeres region. Nu er tiden inde til at vælge de af parametrene, som I mener, er vigtigst for jeres region eller økonomiske sektor. I kan eventuelt diskutere hvert enkelt punkt og angive dets betydning på en skala fra 1 til7 (ringe til stor betydning). Forsøg at udvælge tre mulige klimabelastninger og -muligheder. Tilføj disse på jeres prioriterede lister.

 • Diskutér forskelle og ligheder og om I mener, at bestemte kombinationer af klimaparametre ville være særligt udfordrende. Notér de vigtigste diskussionspunkter og tag dem med i dokumentationen.

3. Det er også vigtigt at afklare, om I behøver yderligere data om klimaændringer for at fortsætte arbejdet. Dermed sikrer I jer, at jeres analyse bliver så omfattende som muligt. 

 • For hvert klimaparameter på de prioriterede lister diskuterer I, om der foreligger tilstrækkelige, relevante og solide data. Mener I, at I har brug for yderligere data for at vurdere, hvordan klimaændringer kan påvirke regionen, eller er de informationer, I allerede har indsamlet, tilstrækkelige? Hvis ikke, hvad mangler der så? Er det muligt og nødvendigt at skaffe mere viden om omfang, frekvens, varighed og områdets fysiske udstrækning til dette specifikke delemne? Hvis I mangler data, hvordan vil I så skaffe denne information?

4. Hvis I har besluttet at skaffe flere data, så forsøg at gennemgå informationerne i skema 1 igen. Det kunne være en særskilt aktivitet for procesgruppen.


Tilbage til Øvelse I - Hvordan kunne fremtidens samfund se ud?    
Fortsæt til Øvelse III - Kortlægning af socioøkonomiske belastninger