1. Indledning 4. Resultat
2. Formål 5. Materialer og forberedelse
3. Data fra andre øvelser 6. Øvelsesvejledning


Indledning

Denne øvelse anvender sammenfatningen af socioøkonomiske scenarier fra FN's klimapanels "Special Report: Emissions’ Scenarios (SRES)" (IPCC, 2000) som grundlag for at diskutere hvordan procesgruppens deltagere mener, fremtiden vil forme sig, og hvordan de mener, dette vil påvirke deres lokalområde og økonomiske sektor, eller deres aktivitet.

Sammenfatningen af forløbet i de fire SRES-scenarier for ændringerne i verdens udviklingsmønster, økonomisk vækst, befolkning og teknologi kan findes i Figur 1. Disse scenarier anvendes som grundlag for en vurdering af samfundets fremtidige udslip af drivhusgasser og er således et afgørende datagrundlag for de modeller, som bruges til at udarbejde scenarier for klimaændringer og dermed for påvirkningerne på socioøkonomiske og naturlige systemer.

Formål

Formålet med denne øvelse er at vælge et plausibelt, lokalt tilpasset socioøkonomisk scenarie, dvs. et sammenhængende billede af, hvordan I mener, fremtiden vil forme sig inden for jeres lokalområde eller økonomiske sektor eller aktivitet, og hvilken klimapolitik der med størst sandsynlighed vil blive ført i et sådant samfund. Fremtiden kan naturligvis forme sig på mange forskellige måder, men gruppen bør forsøge at vælge et scenarie, som den kan enes om at bruge som grundlag for det kommende arbejde.

Data fra andre øvelser

Resultater fra Øvelse C - Udfordringer og muligheder skabt af klimaændringer.

Resultat

Et samlet, lokalt tilpasset socioøkonomisk scenarie, som fremhæver de vigtigste årsager til ændringerne og de fremtidige elementer i klimapolitikken de næste 30–50 år. Jeres lokalt tilpassede socioøkonomiske scenarie vil blive brugt til at analysere følsomheden i øvelse IV og i den generelle sårbarhedsvurdering.

I kan finde yderligere information i IPCC, 2000 and Parry et al., 2004.

Materialer og forberedelse

 • Flipover-ark med Figur 1: sammenfatning af scenarier og et A4-ark for hvert af scenarierne.

 • Flipover-ark med skemaet over udfordringer og muligheder fra dataindsamlingen i Øvelse C - Udfordringer og muligheder skabt af klimaændringer.

 • Udskrifter af lokale kort (hvis I ønsker at bruge kort som grundlag for jeres diskussion).

 • Proceslederen bør være fortrolig med den grundlæggende struktur i de fire socioøkonomiske scenarier.

 Figur 1. Sammenfatning af forløbet i de fire SRES-scenarier (IPCC, 2007a)

Øvelsesvejledning

 1.  Proceslederen præsenterer øvelsens formål og ønskede resultat.

 2.  Proceslederen præsenterer de fire scenarier (Figur 1) på flipover-ark og forklarer, hvorfor socioøkonomiske scenarier anvendes i klimaspørgsmål. Brug et enkelt, ganske løst defineret tidsperspektiv på 30 til 50 år fra i dag.

 3.  Proceslederen præsenterer det diagrammed udfordringer og muligheder, som procesgruppen har udarbejdet under den indledende øvelse C - Udfordringer og muligheder skabt af klimaændringer.

   
 4.  Gruppen diskuterer, om sammenfatningerne af hvert af de fire socioøkonomiske scenarier forekommer at være en sandsynlig beskrivelse af, hvordan verden vil forme sig i fremtiden. Diskutér de veje, de globale ændringer kan gå.
  - Vil der blive mere eller mindre ulighed i verden?
  - Hvad er de vigtigste drivkræfter bag ændringerne?
  - Vil miljømæssige eller økonomiske ændringer spille den største rolle?
  - Vil det globale eller det regionale niveau få mere magt, eller vil der blive flere selvstyrende lokalsamfund?

   
 5.  Gruppen vælger det scenarie, som den mener, er det mest sandsynlige for verden.

 6. Forandringerne på globalt niveau vil formentlig blive ujævnt fordelt mellem regionerne. Diskutér nu, hvordan I mener jeres lokalområde vil udvikle sig over de næste 30 til 50 år, under forudsætning af at verden udvikler sig i overensstemmelse med det scenarie, I netop har valgt. Hvilke specifikke udfordringer og muligheder vil jeres lokalområde stå overfor?

 7. Scenarierne indeholder ikke eventuelle påvirkninger fra klimapolitikken. Strengere miljøpolitik vil resultere i lavere udslip af drivhusgasser og dermed mindre påvirkning fra klimaændringerne og omvendt. Diskutér, hvordan I mener, klimapolitikken vil udvikle sig globalt, inden for EU og på nationalt niveau over de næste 30 til 50 år, generelt eller specifikt for jeres økonomiske sektorer eller aktiviteter. Benyt bredt definerede kategorier som f.eks. højere emissionsafgifter, global handel med emissioner, øgede økonomiske ressourcer til afbødning og tilpasning, ringere teknologioverførsel, større afhængighed af fossile brændstoffer og atomkraft samt en lav grad af samarbejde på globalt niveau.

 8. Lokalt tilpasset socioøkonomisk scenarie. Den sidste del af øvelsen har til formål at sammenfatte de vigtigste årsager til forandring (økonomiske, miljømæssige, sociale, demografiske, teknologiske årsager) og de klimapolitiske foranstaltninger, der vil få betydning for jeres lokalområde eller økonomiske sektor eller aktivitet. Denne del af øvelsen vil variere afhængigt af projektets formål. Hvis I vælger at arbejde med fokus på den fysiske udstrækning, kan I bruge kort (strategiske områdeplaner) til at identificere de mest kritiske områder og objekter. Hvis I vælger at arbejde med et driftsmæssigt fokus, kan I eventuelt koble årsagerne til ændringer og klimapolitiske foranstaltninger til de vigtigste operationer (målsætninger) inden for jeres økonomiske område eller aktivitet.

 9. Hvis I arbejder med kort:
  - Spred kortet/kortene ud på bordet.

  - Tænk over, hvad de vigtigste økonomiske, sociale, demografiske og teknologiske følgevirkninger kunne være for jeres område eller specifikke sektor, hvis verden udviklede sig i denne retning. Lad de enkelte gruppemedlemmer tænke over dette i stilhed de næste 5–10 minutter.

  - Diskutér derefter de vigtigste socioøkonomiske konsekvenser og konsekvenser for området. Forsøg at markere de(t) område(r) på kortet, som ville blive specifikt påvirket.

 10. Hvis I vælger et driftsmæssigt fokus:
  - Enten udarbejder proceslederen en liste over de vigtigste mål for jeres drift, eller også udarbejder gruppen en liste over de vigtigste mål for jeres drift.

  - Tænk over hvad de vigtigste økonomiske, sociale, demografiske og teknologiske indvirkninger kunne være for jeres drift, hvis verden udviklede sig i denne retning. Lad de enkelte gruppemedlemmer tænke over dette i stilhed de næste 5–10 minutter.

  - Diskutér derefter de vigtigste socioøkonomiske konsekvenser og konsekvenser for området.. Forsøg at blive enige om, hvilke dele af jeres driftsområder, der ville blive specifikt påvirket.


Fortsæt til øvelse II - Kortlægning af klimabelastninger