Støt tæt og varieret bymæssig bebyggelse. Arealanvendelsen bør være effektiv.


Implementér og støt kompakt og bæredygtig arealanvendelse

En analyse af den aktuelle struktur vil identificere muligheder for tætbebyggelse i byerne og i området. En detaljeret analyse af den nuværende arealanvendelse og de fremtidige behov kan også danne grundlag for innovationer. Vær særligt opmærksom på det eksisterende områdes placering, bygningstyper, samt hvor effektivt arealet anvendes i øjeblikket. Veje og anden infrastruktur bør planlægges på en måde, der også tager højde for de fremtidige klimaforhold (jordskred, skybrud, frost mv.).

Find områder, hvor nybyggeri kan etableres

Giv prioritet til områder, hvor der er mulighed for nybyggeri inden for det eksisterende bymiljø, samt områder med eksisterende kollektive transportforbindelser/infrastruktur. Tidligere industriområder i bymiljøer kan ligeledes byde påenestående muligheder for udvikling. Endvidere bør der tages højde for de regionale aspekter. Planlægning på tværs af kommunegrænser (regional strukturplanlægning) giver mulighed for en effektiv udnyttelse af regionerne. Tværkommunale strategiplaner er et godt værktøj til dette formål. 

Bland funktioner

Bygninger og områder bør let kunne tilpasses efter de ændringer, der opstår over tid – med hensyn til anvendelse, indbyggere og miljø. Områder kan være multifunktionelle, i den forstand at de giver folk mulighed for at arbejde, bo og tilbringe deres fritid i det samme område. Det bringer forskellige grupper af personer i kontakt med hinanden, når de deler det samme område. Det gør også udnyttelsen af området mere effektiv, da området bliver benyttet af forskellige grupper på forskellige tidspunkter både dag og nat. Endvidere bør den eksisterende infrastruktur kunne benyttes året rundt, om end til en smule varierende formål. En sådan konstant og eventuelt multifunktionel udnyttelse kan være med til at minimere vedligeholdelsesomkostningerne. Områder, som ligger ubenyttet hen på bestemte årstider, i weekender eller på bestemte tider af døgnet, kan nemt give plads til andre anvendelser og kunne endda bruges til at fremme etablering af mindre virksomheder.

Forskellige bygningstyper (etageejendomme, parcelhuse og rækkehuse) samt vare- og serviceleverandører (skoler, børnehaver, butikker og sundhedsydelser) bør være tilgængelige i de samme boligområder. Tilsammen vil de reducere behovet for transport. Giv prioritet til udvikling langs effektive kollektive transportkorridorer og i nærheden af kollektive trafikknudepunkter, især jernbanestationer. Selv om minimumskravet er, at serviceleverandører og arbejdsplads skal kunne nås med kollektiv transport, vil det ideelle være, at man kan nå dem til fods eller på cykel. Bilpuljeordninger er en effektiv løsning/mulighed for effektiv transport i mindre tætbebyggede områder. 

Sørg for, at den kollektive trafik fungerer, og etablér infrastruktur til fodgængere og cyklister

Anlæggelse uden for den eksisterende struktur bør overvejes meget grundigt. Hvis det bliver en tendens i området, kan omkostningerne i fremtiden blive exceptionelt høje, eftersom hverken offentlige eller private serviceydelser er placeret på en logistisk optimal måde. Ineffektive net er både dyre at bygge og vedligeholde. Ligeledes er eksisterende, spredt bebyggelse vanskelig at forbedre og gøre mere tæt på et senere tidspunkt. Infrastrukturen til fodgængere og cyklister bør være godt udviklet. Der skal være plads til fodgængere i byens centrum. Det vil også gøre centrum mere attraktivt og gavne den lokale handel.

Se endvidere de øvrige kategorier omkring planlægning med henblik på afbødning af og tilpasning til klimaændringer:

» Lokalt klima og fremtidige klimascenarier
» Bæredygtig transport
» Energieffektivitet
» Et behageligt og sundt miljø
» Medinddragelse af offentligheden og interessenter
» Strategisk planlægning
» Omkostninger