Ved at medindrage offentligheden og interessenter forbedrer man chancerne for rettidig implementering og opnår også et bedre slutresultat.


Inddrag alle relevante aktører i processen

Planlæggere bør benytte både juridisk bindende og ikke-bindende værktøjer, som f.eks. strategiplaner, når de integrerer klimaændringsinformation i lokale og regionale planer. Planlæggere kan udnytte interaktive medinddragelsesprocesser for at nå længere, end lovgivningen kræver.  Medinddragelse er en hjørnesten i bæredygtig udvikling og en forudsætning for strategiske miljøprocesser. Ved at lægge vægt på offentlighedens deltagelse gennem hele planlægningsprocessen forbedrer man ikke blot chancerne for rettidig implementering, men opnår også et bedre slutresultat. 

Garantér en gennemsigtig og åben proces ved medinddragelse

Medinddragelse kan gøre det nemmere at få resultaterne af planlægningen accepteret. Jo tidligere og mere seriøst de relevante aktører og dem, der vil blive ramt af planlægningens konsekvenser, bliver integreret, desto bedre. Det vil forøge deres accept af de endelige planlægningsresultater; og det vil øge deres støtte til og deltagelse i implementeringen. Hvis interessenterne føler, at de bliver hørt, og at der tages hensyn til deres interesser i planlægningsprocessen, vil de desuden bedre kunne forstå og acceptere det endelige resultat, uanset om deres egne ideer kommer til udtryk i det endelige resultat eller ej. 

Forøg interessenternes engagement ved medinddragelse

Medinddragelse af beboere. De kender forholdene i lokalområdet og kan levere værdifuld information om deres aktuelle adfærd, bl.a. når det gælder forbrug og transport.

Medinddragelse af lodsejere. Deres deltagelse kan gøre processen mere gennemsigtig samt skabe nye muligheder for udvikling gennem deres samarbejde. Medinddragelse af politikere skaber en mulighed for dialog og styrker støtten til fremtidig implementering.

Medinddragelse af politikereskaber en mulighed for dialog og styrker støtten til fremtidig implementering.

Medinddragelse af klimaeksperterog andre videnskabsfolk sikrer anvendelse af de nyeste videnskabelige data og innovationer i processen.

Medinddragelse af medierne. Offentlig indsigt spiller en vigtig rolle, når de forskellige interessenters engagement skal forøges. Via pressemeddelelser, hjemmesider, sociale medier mv. kan offentligheden høre om og engagere sig i planlægningsprocessen. Forskellige kampagner, symbolske begivenheder og konkurrencer kan øge kendskabet og skabe en politisk atmosfære, der understøtter indsatsen omkring afbødning og tilpasning.

Den læringsproces, som finder sted under planlægningen, bør ikke undervurderes. Når interessenterne involveres, får samtlige deltagere en mulighed for at lære om klimaændringernes konsekvenser for deres region. Denne involvering vil også gøre det muligt på en afbalanceret måde at integrere afbødningen af og tilpasningen til klimaændringerne i planlægningsprocessen.


Se endvidere de øvrige kategorier omkring planlægning med henblik på afbødning af og tilpasning til klimaændringer:

» Lokalt klima og fremtidige klimascenarier
» Tæt og varieret bymæssig bebyggelse
» Bæredygtig transport
» Energieffektivitet
» Et behageligt og sundt miljø
» Strategisk planlægning
» Omkostninger