Analyse af det nuværende lokale klima og de fremtidige klimascenarier for jeres område. Vær særligt opmærksom på ekstreme hændelser.


Identificér muligheder og udfordringer i det lokale klima

Det lokale klima har betydning for, hvilke løsninger der vælges i planlægningsfasen. Information om fremtidens klima og de relevante meteorologiske parametre, som forudsiges i scenarierne, er nyttig at have, når man påbegynder planlægningen. Ændringer i temperatur, nedbør, fugtighed mv. udgør vigtig information til de langsigtede planlægningsprocesser. Desuden har de aktuelle vejrforhold og klimavariationen (f.eks. kraftig regn, fugt og vind) betydning for de lokale aktiviteter samt udnyttelsen af jord og vand for eksempel i forbindelse med landbrug, skovbrug, vandhåndtering, fritid mv.

Minimér de risici, som ekstreme meteorologiske hændelser skaber

Ekstreme hændelser som skybrud, hedebølger, snestorme, tørke, skovbrande mv. kan optræde på steder, som måske ikke er gjort parat til dem. Snestorme og snedække om vinteren kan skabe problemer med infrastrukturen, f.eks. el-ledninger. Der derfor skal sikres tilstrækkelig snerydning også i fremtiden. Ekstreme hændelser kan påvirke bygninger og infrastruktur, men også landbrug og skovbrug i regionen. 

Kraftige skybrud vil øge behovet for bortledning af regnvand. En tæt bymæssig bebyggelse med uigennemtrængelige (dvs. brolagte/asfalterede) overflader øger risikoen for oversvømmelser, hvis regnvandskloaksystemerne ikke opgraderes til at klare de fremtidige krav. Grønne områder kan fungere som bufferzoner mod oversvømmelse af byerne og beskytte mod erosion. I tyndt befolkede områder kan kraftige skybrud også skabe problemer for infrastrukturen. Mindre veje kan for eksempel blive ødelagt af jordskred, og flodbredder kan styrte ned.

Hedebølger om sommeren kan udgøre en betydelig helbredsrisiko. Varmeøer, der opstår i tæt bebyggede byområder med mangel på kølende luft, kan gøre fænomenet værre.

Beskyttelse mod vind er også vigtig, især i mere åbne områder f.eks. i nærheden af søer, kyster og marker. Et områdes mikroklima kan ændres ved at placere bygninger, træer mv. på en måde, som blokerer for kraftige vinde.  

Redegør for risici og konsekvenser ved klimaændringer inden for de processer til vurdering af virkningerne, som er forbundet med planlægning

Undgå eller minimér bebyggelse af områder med klimarisici. Det er afgørende at identificere områder, hvor der er risiko for oversvømmelse, jordskred, erosion og andre farer, og begrænse bebyggelsen i og beskytte disse sårbare områder. Gode værktøjer til identifikation af disse områder er de eksisterende topografiske kort eller kort, der viser risiko for oversvømmelse. Meget sårbare områder kan have gavn af varslingssystemer (skybrud eller kraftig vind).

Se endvidere de øvrige kategorier vedrørende planlægning med henblik på afbødning af og tilpasning til klimaændringer:

» Tæt og varieret bymæssig bebyggelse
» Bæredygtig transport
» Energieffektivitet
» Et behageligt og sundt miljø
» Medinddragelse af offentligheden og interessenter
» Strategisk planlægning
» Omkostninger