Etablér energieffektive retningslinjer for udformning af områder og bygninger. Vær opmærksom på, hvordan områder, steder, bygninger og andre aktiver administreres og vedligeholdes på langt sigt. 


Identificér og støt udnyttelsen af vedvarende energi

Planlægningen af energiproduktion og -forbrug bør være en del af planlægningen omkring arealanvendelse og økonomisk udvikling. Alternative, bæredygtige og vedvarende energikilder som solenergi, bioenergi, jordvarme, vindkraft og biobrændsel bør fremmes. Områder, som er velegnede til produktion af bæredygtig energi både inden for landbrug og skovbrug, bør identificeres og udnyttes. Brugen af vedvarende energikilder er kun bæredygtig, hvis den passer til lokalområdet og ikke skaber konflikter omkring arealets anvendelse (særligt mellem energi og landbrug). Endvidere bør logistikken indtænkes på en bæredygtig måde.

Skab løsninger, som minimerer udslippet af drivhusgasser og fremmer energieffektivitet

Der bør planlægges energimæssigt selvforsynende bebyggelser, hvor man anvender vedvarende energikilder. De lokale forhold afgør, hvilke metoder til udformning af passive bygninger og områder der er passende. På byggepladsniveau omfatter dette placering af bygninger i forhold til solen og den fremherskende vindretning, forholdet til andre bygninger og deres placering i forhold til det åbne landskab. Teknologitilnul-emissions- og passivhuse, bør fremmes. Passiv- eller nul-emissionshuse og lavenergibygninger er at foretrække (højere startinvestering, lavere vedligeholdelsesomkostninger). Talrige teknologiske løsninger findes allerede: termovinduer, varmepumper, vindturbiner, naturlige luftstrømningssystemer mv. En mulig løsning til minimering af investeringsomkostningerne til teknologi på bygningsniveau er at gøre infrastrukturen fælles for mere end én bygning. I eksisterende bygninger kan energieffektiviteten forbedres. Et energitjek af bygninger og boligområder kan give god information og indikere nye muligheder på dette område.

Decentralproduktion af vedvarende energi kan være en fordel, især på landet, hvor bebyggelsen er mere spredt, dvs. mindre varmepumper drevet af biobrændsel til små landsbyer. Kombinerede kraftvarmeværker er også mere effektive end værker, der kun producerer enten varme eller kraft. 

Støt nye teknologiske og arkitektoniske løsninger til infrastruktur, områder og bygninger

Bygninger - ikke kun huse, men også kontorer, lagerbygninger, fabrikker mv. - bør designes på en måde, så de udnytter energieffektiviteten fra tagkonstruktioner, skygger, vindbeskyttelse mv. optimalt. Det minimerer behovet for afkøling og opvarmning. Nye løsninger på dette område, bl.a. kombineret afkøling/opvarmning, central afkøling mv. kan være miljøvenlige og økonomiske i det lange løb. Varmetab bør minimeres på by-, kvarters- og bygningsniveau.

Identificér den lokale produktion og de lokale behov

Forlang anvendelse af miljøvenlige, lokale byggematerialer til nybyggeri, renoveringer og landskabsudformning. Bygge- og anlægsaktiviteter baseret på lokal produktion minimerer transportbehovet og gavner samtidig det lokale erhvervsliv.

Minimér affaldsproduktion og vandforbrug

Affalds- og spildevandshåndtering bør være effektiv og udnyttes som energikilde, når det er muligt. For eksempel kan den metan, der dannes under nedbrydningsprocesser, udnyttes til energi eller som brændstof i biler. Genbrug bør være obligatorisk, og kompostering fremmes. Fælles genbrugssystemer bør planlægges med fokus på brugervenlighed og effektiv logistik. Husholdningsspildevand og overfladevand bør behandles og om muligt genbruges til vanding.

Se endvidere de øvrige kategorier vedrørende planlægning med henblik på afbødning af og tilpasning til klimaændringer:

» Lokalt klima og fremtidige klimascenarier
» Tæt og varieret bymæssig bebyggelse
» Bæredygtig transport
» Et behageligt og sundt miljø
» Medinddragelse af offentligheden og interessenter
» Strategisk planlægning
» Omkostninger