Bæredygtighed er defineret som en ”udvikling, der opfylder nutidens krav uden at forringe kommende generationers mulighed for at opfylde deres egne behov” (Brundtland-kommissionen). Bæredygtig udvikling omfatter fire fundamentale aspekter:

  • økonomisk
  • social
  • miljømæssig og
  • kulturel bæredygtighed

Afbødning af og tilpasning til klimaændringer har tilført begrebet bæredygtig udvikling nye aspekter. Selv om de "gamle" ideer omkring bæredygtig planlægning stadig er gyldige, når det drejer sig om afbødning af og tilpasning til klimaændringer, så skal nye aspekter også medtages. Hovedvægten i dette toolkit ligger på vigtigheden af den bæredygtige planlægningsproces ved afbødning af og tilpasning til klimaændringer.

Bæredygtig udvikling med henblik på afbødning af klimaændringer kan ikke gennemføres alene ved en enkelt beslutning. Bæredygtighed kræver samarbejde på tværs af sektorgrænser. Den valgte politik gør forskellen, og beslutninger skal ikke træffes ud fra økonomiske kriterier alene; også miljømæssige, kulturelle og sociale aspekter bør tages med i overvejelserne. Klimaændringer er ikke den eneste faktor, der bestemmer retningen i den regionale og geografiske planlægning, men den bør være et fuldgyldigt udgangspunkt på linje med de øvrige. 

Ressourcer som f.eks. jord og energi er begrænsede. Bæredygtige beslutninger bør være dækkende for,hvordan ressourcerne udnyttes effektivt og produktivt. På en måde, som ikke skader fremtidige udviklingsmuligheder. Et sådant miljø skaber en ramme for økonomisk, social og kulturel udvikling. Bæredygtighed omfatter endvidere ideen om samspil mellem interessenterne. Planlægning er en interaktiv proces mellem planlæggere og forskellige interessenter.

Planlægning finder sted på regionalt, generelt og detaljeret niveau. De højere niveauer styrer de lavere på en juridisk bindende, eller i nogle lande ikke-juridisk bindende, måde. Det er et kendetegn for planlægningens hierarkiske natur, at beslutninger,der er truffet på det øvre niveau, er synlige på det lavere niveau.  

I de følgende afsnit beskrives forskellige ideer til afbødnings- og tilpasningsarbejde inden for otte forskellige kategorier (klik på figuren for at få yderligere oplysninger). Klima, tæt bebyggelse, transport, energi og sundt miljø er direkte forbundet med planlægningsprocessen. Offentlighedens deltagelse, strategisk planlægning og omkostninger er i højere grad relateret til de politiske aspekter ved planlægningen. Disse informationer fungerer som introduktion og huskelister for planlæggere og politikere, både når nye planlægningsprocesser startes op, og når de trufne beslutninger evalueres.