For at kunne tage ansvar, har I brug for baggrundsviden om …

Emissionsscenarier

De globale emissionsscenarier anvendes til at udvikle klimamodeller og klimascenarier for jeres region. Et scenarie genereres ud fra forskellige data om drivhusgasudslip, som er mere eller mindre påvirket af den økonomiske vækst, befolkningsudviklingen, teknologi, energiproduktionen og -forbruget, samt udviklingen i landbruget.

Klimamodeller, klimascenarier og usikkerheder ved fremskrivninger

Klimamodellerne hjælper jer med at forstå klimaændringerne. De genererer forskellige klimaændringsscenarier. Med klimamodeller, der indeholder tal, som er baseret på data om klimaet i f.eks. atmosfæren og over land, hav, søer og is, kan fagfolk udregne det mulige fremtidige klima i jeres region. Disse fremskrivninger af klimaændringerne i regionen, der almindeligvis udarbejdes, så de dækker en tidsramme på de næste 100 år, kan hjælpe jer med at lægge planer, der tager hensyn til de mulige virkninger af klimaændringerne, og udvikle strategier for regionen. Mens klimaændringsscenarierne er noget, I skal bede regionens eller landets klimaeksperter og meteorologer om, så får I med denne værktøjskasse eksempler på regionale fremskrivninger.

Tidligere skulle I formentlig tage beslutninger under lignende omstændigheder, men når I beskæftiger jer med klimaændringernes virkninger, skal I være opmærksomme på de specifikke usikkerheder, der er forbundet med emissionsscenarier. Klimamodeller og klimascenarier er behæftet med usikkerheder, som skyldes de underliggende antagelser. Der findes forskellige modeller, som giver forskellige resultater. Ved at kombinere de forskellige modeller kan I få resultater, der er mere pålidelige end ved at kigge på en enkelt model.

Det er vigtigt at være bevidst om, at fremskrivninger af klimaændringer indeholder usikkerheder. Alligevel er disse fremskrivninger en nyttig vejledning om den fremtidige klimaudvikling, og de kan give jer svar vedrørende de mulige ændringer. Usikkerhederne skal ikke bruges som en undskyldning til at udskyde tiltag, som tager højde for klimaændringerne. Strategier og ledelsesprocesser gør jeres område mere robust, tiltrækkende og konkurrencedygtigt - derfor skal I ikke være bange for usikkerheder, men inddrage dem i jeres arbejde i stedet for!

Vigtigste typer af tiltag til imødegåelse af klimaændringer

Der findes to typer af tiltag mod klimaændringer, der udgør grundlaget for at handle ansvarligt:

Afbødning er en strategi, hvis formål er at forhindre fremtidige virkninger af klimaændringerne på globalt plan. Hvis I beslutter jer for at reducere drivhusgasudslip og fremme afbødende foranstaltninger(f.eks. energibesparelser, højere energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energikilder), vil klimaændringerne ikke stoppe med det samme, men det kan reducere de fremtidige konsekvenser for menneskeskabte systemer (f.eks. infrastruktur, bebyggelser og erhvervslivet) og miljøet (f.eks. jord, vegetation og biodiversitet).

Tilpasning er også nødvendig, da klimaændringerne finder sted allerede nu. Klimaændringernes virkninger, som for eksempel hedebølger, kraftige regnskyl, voldsomme oversvømmelser og storme, er uforudsigelige og kræver i stigende grad tekniske tilpasninger af infrastruktur og arealanvendelse (f.eks. diger, mere åben plads til at absorbere oversvømmelser og klimaanlæg), såvel som delvis institutionel tilpasning for at omorganisere kapaciteten. På globalt plan vil store afbødende tiltag mindske behovet for tilpasning.

Der er en tæt sammenhæng mellem afbødning og tilpasning, og det er mere effektivt at betragte dem under ét end at håndtere dem hver for sig. Muligheden for synergi og konflikter mellem tilpasning og afbødning bliver ofte overset med det resultat, at tilpasningen udføres forkert. Det forekommer også ofte, at strategierne forvaltes af forskellige grupper af beslutningstagere (f.eks. politikere, administrative enheder og virksomhedsledere).

Det giver mening at integrere og forankre afbødning og tilpasning i de kendte og almindeligt anvendte rammer for bæredygtig udvikling. Ved at udføre en virknings-/sårbarhedsvurdering kan I sørge for, at de økonomiske og sociale aspekter i jeres region er indtænkt i jeres planlægning.

Hvis I har yderligere spørgsmål om klimaændringerne, kan I se vores svar på ofte stillede spørgsmål om emnet her.

I boksen Eksempler til højre kan du finde et eksempel på en metode til territoriel tilpasning til klimaændringer. 


Fortsæt til At komme i gang.