Beslutningstagere
Byplanlæggere
Erhvervsfolk

Generel planlægning

De vigtigste aspekter af planlægningen af afbødning af og tilpasning til klimaændringerne på generelt niveau er sammenfattet i skemaet nedenfor. For hvert aspekt er det angivet, om det omhandler afbødning (A) eller tilpasning (T). De vigtigste planlægningsaspekter på det givne niveau er understreget. Til højre er der eksempler (på engelsk) på generel planlægning, som er blevet indsamlet i BalticClimate-projektet.

GENEREL PLANLÆGNING

Nuværende og fremtidigt lokalt klima

Minimering af risiko for oversvømmelser, jordskred, erosion (T)
Planlægning af effektiv bortledning af regnvand ved skybrud (T)
Minimering af risici for hedebølger (T)
Planlægning af vindbeskyttelse, inddragelse af mikroklima (T)
Vurdering af risici for frostskader i jorden, som påvirker infrastrukturen (A)

Tæt og varieret bebyggelse

Effektiv anvendelse af eksisterende areal (A)
Effektiv anvendelse af eksisterende infrastruktur (A)
Byggeri uden for det eksisterende bebyggede område bør undersøges og overvejes nøje (A)
Planlægning af forskellige bebyggelsestyper (A, T)
Blanding af funktioner (A)
Prioritering af servicefunktioner og arbejdssteder, der er tilgængelige med offentlig transport (A)
Sikring af bæredygtig infrastruktur til fodgængere og cyklister (A)
Vurdering af områdets placering (A, T)
Identifikation af placeringer til supplerende bygninger (A)
Udnyttelse af forladte industrigrunde og gamle bygninger (A)
Identifikation af muligheder for nye teknologier og arkitektoniske nyskabelser (A, T)
Planlægning af infrastruktur, så det også fungerer i forhold til det fremtidige klima (A)

Transport

Minimering af rejsebehov (A)
Tilskyndelse til at gå eller cykle til hverdagens trafikmål (A)
Maksimering af brug af bæredygtig og integreret offentlig transport (A)
Udvikling af temaplaner for ikke-motoriseret trafik (A)
Udvikling af mobilitetsplaner (A)
Nye løsninger til gågader (A)
Nye løsninger til offentlige områder af høj kvalitet (A)
Optimering af størrelsen af og dimensionerne på infrastrukturen (A)
Reservere pladser til cykelparkering (A)

Energi

Identifikation af lokale energibehov i det nuværende og det fremtidige klima (A, T)
Planlægning af energiproduktion og forbrug (A)
Fremme af energieffektivitet (A)
Planlægning af energimæssigt selvforsynende bebyggelser og huse (A)
Minimering af varmetab (A)
Planlægning af effektiv affalds- og spildevandshåndtering (A)
Identifikation og fremme af bæredygtige og vedvarende energikilder (A)
Identifikation af områder, der er egnet til produktion af vedvarende energi (A)
Nye løsninger for decentraliseret produktion af vedvarende energi (A)
Nye, fleksible løsninger i bygninger og områder (A, T)
Krav om miljøvenlige byggematerialer (A)
Identifikation af lokal produktion (A)
Planlægning af effektiv spildevandsrensning (A)
Planlægning af energieffektiv belysning (A)

Behageligt miljø

Sikring og udvidelse af grønne områder og parker (A, T)
Nye løsninger til kolonihaver og fælleshaver (A, T)
Etablering af netværk af økosystemer i byer (A, T)
Etablering af områder, der fungerer som korridorer, der kan køle luften og afskærme mod vinden (T)

Deltagelse

Beboerdeltagelse (A, T)
Deltagelse af grundejere og entreprenører (A, T)
Deltagelse af politikere (A, T)
Deltagelse af klimatologer og andre forskere (A, T)
Deltagelse af medierne (A, T)

Strategisk planlægning

Styring af udvikling af ny bebyggelse (A, T)
Identifikation af strategiske behov for regionen – aspekter vedrørende demografi, økonomi, miljø osv. (A, T)
Identifikation af nødvendige ændringer/modifikationer for at udvikle et mere kompakt/funktionelt område (A, T)
Udvikle økonomien (A, T)
Udvikle transportnettet– veje, jernbaner, osv. (A, T)

Planlægningsomkostninger

Vurdering af virkninger (A, T)
Omkostninger forbundet med spredt struktur eller mangel på strategisk vejledning (A, T)
Omkostninger forbundet med jordkvalitet, landskab, der ikke støtter en kompakt bebyggelse (A, T)
Omkostninger forbundet med en overvurdering af områdets tiltrækningskraft (A, T)
Omkostninger forbundet med mange vejkryds og tunneller (A, T)
Omkostninger forbundet med for mange veje (A, T)

Se også:

» Regional planlægning
» Detaljeret planlægning